Δήμος Καβάλας: 86.000 ευρώ για την προσβασιμότητα ΑμεΑ στο Φρούριο

Θα δημιουργηθεί δίκτυο διαδρομών από πατημένο χώμα που δε λασπώνει, πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ. και θα γίνουν εργασίες στο χώρο του θεάτρου

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 16623/02.03.2021 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος Μονοταμειακού CLLD/LEADER ΕΠΑΛΘ, εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020” του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με κωδικό Ο.Π.Σ. 5075120, και με τελικό δικαιούχο τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας «Δημωφέλεια», η πράξη με τίτλο «Εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.με.Α. στο χώρο του Φρουρίου Καβάλας (ακρόπολη)», συνολικού προϋπολογισμού 85.964,00 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ).

Η εν λόγω Πράξη περιλαμβάνει 2 υποέργα.

– Το 2ο Υποέργο με τίτλο «Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικού περιβόλου και χώρου θεάτρου του Φρουρίου για την προσβασιμότητα ΑμεΑ Καβάλας», έχει συνολικό προϋπολογισμό 63.364,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

– Το συγκεκριμένο υποέργο προβλέπει την δημιουργία ενός δικτύου διαδρομών από πατημένο χώμα που δε λασπώνει, πλάτους τουλάχιστον 2,00 μ., για την προσβασιμότητα στο χώρο από τα άτομα με αναπηρία, αλλά και στη διευκόλυνση ατόμων που χρειάζονται υποστήριξη κατά την επίσκεψή τους στο φρούριο (Σχέδιο Α4 – Κάτοψη ΑμεΑ).

Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με μελέτη που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς πρόκειται για παρεμβάσεις εντός του Φρουρίου Καβάλας, που αποτελεί κηρυγμένο μνημείο και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4858/2021 «Κύρωση Κώδικα νομοθεσία περί προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς» (υπ΄ αριθ. πρωτ. 347109/31.10.2022 Απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού).

Επισημαίνεται ότι, στα τρισδιάστατα σχέδια (φωτο) αποτυπώνεται και η πρόταση αναβάθμισης του υπαίθριου θεάτρου, έργο το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εφόσον, τόσο το ενταγμένο στο LEADER Αλιείας έργο της προσβασιμότητας ΑμεΑ, όσο και το έργο της αναβάθμισης του υπαίθριου θεάτρου αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας, τα οποία παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν συνολικά από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.

(Δελτίο Τύπου)