Ενημέρωση από το Επιμελητήριο για τις επιδοτήσεις επενδύσεων στον αγροτικό τομέα

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Δράση του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020

Το Επιμελητήριο Καβάλας ανακοίνωσε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης και τροφίμων με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του υπομέτρου 4.2 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας περιόδου 2014-2020.

ΦΕΚ/Β’/99/2017

Επιδοτήσεις για επενδύσεις στον αγροτικό τομέα

Αφορά στη στήριξη των δικαιούχων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/ εμπορία και /ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων και έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων:
Α) Την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων.
Β) Την ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
Γ) Τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Δ) Τη διευκόλυνση της ένταξης των επαγγελματιών αγροτών στο μετρό της μεταποίησης, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημα τους και να παρέχουν προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Ε) Την παραγωγή και τη διάθεση πιο ανταγωνιστικών ποιοτικών προϊόντων, προκειμένου να ενισχυθούν οι τοπικές αγορές και η τοπική ανάπτυξη, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και να συγκρατηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο. Το υπομέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και τον κρατικό προϋπολογισμό, η στήριξη παρέχεται με τη μορφή επιχορήγησης και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Δύνανται να χορηγηθεί προκαταβολή σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 45 του Κανονισμού 1305/2013.

Επιλέξιμες δαπάνες
-Κατασκευή, βελτίωση, κτηριακών υποδομών σε ποσοστό 10% της συνολικής επένδυσης.
-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
-Αγορά, μεταφορά, εγκατάσταση εξοπλισμού
-Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας
-Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης
-Γενικές δαπάνες
-Άυλες δαπάνες

Μη επιλέξιμες δαπάνες
-Μίσθωση κτηριακών εγκαταστάσεων
-Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων
-Προσωρινά έργα
-Φόροι
-Μεταχειρισμένος εξοπλισμό-Αμοιβές προσωπικού
-Προϋπολογισμός πρότασης: 50.000€-10.000€

Ένταση ενίσχυσης
-Μικρά νησιά του Αιγαίου 75%
-Λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές 50%
-Λοιπές περιοχές 40%
-Υπάρχει διαδικασία αιτήματος προκαταβολής 50%

Τρεις διαφορετικές δράσεις
Το υπομέτρο 4.2 αποτελείται από τις κατωτέρω δράσεις:
ΑΔράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», με δικαιούχους τις πολύ μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην αριθ.2003/361/ΕΚ σύσταση της Επιτροπής(L 124/36/20.5.2003), καθώς και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι επιλέξιμη κάθε μορφή επιχείρησης του προηγούμενου εδαφίου, η οποία έχει την υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.
ΒΔράση 4.2.2 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης )μη γεωργικό προϊόν)».
ΓΔράση 4.2.3 «Μεταποίηση, εμπορία και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων από επαγγελματίες αγρότες». Όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος 1 της Συνθήκες για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) δικαιούχοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίοι δύνανται να μεταποιούν εκτός από την πρώτη ύλη που προέρχεται από τη δική τους εκμετάλλευσης, και πρώτη ύλη που προέρχεται από άλλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Κλάδοι-δικαιούχοι
Οι κλάδοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.1 είναι:

Α) Κρέας- πουλερικά- κουνέλια
Β) Γάλα
Γ) Συγά
Δ) Σηροτροφία- μελισσοκομία- σαλιγκαροτροφία- διάφορα ζώα
Ε) Ζωοτροφές
ΣΤ) Δημητριακά
Ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
Η) Οίνος
Θ) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί.
Ι) Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εμπορία ανθέων).
Ια) Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά
Ιβ) Σπόροι κα Πολλαπλασιαστικό Υλικό.
Ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).

Οι κλάδοι που ενισχύονται στο πλαίσιο της δράσης 4.2.3, όταν το τελικό προϊόν είναι εντός του Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) είναι:
Α) Κρέας- πουλερικά- κουνέλια
Β) Γάλα
Γ) Αυγά
Δ) Σηροτροφία- σαλιγκαροτροφία
Ε) Ζωοτροφές
ΣΤ) Δημητριακά
Ζ) Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων).
Η) Άνθη
Θ) Σπόροι και Πολλαπλασιαστικό Υλικό
Ι) Οίνος – Αμπελουργία
Ια) Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
Ιβ) Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
Ιγ) Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες).
Ιδ) Μέλι και επεξεργασία προϊόντων κυψέλης.

Στους ανωτέρω κλάδους ενισχύονται ιδρύσεις, εκσυγχρονισμοί, επεκτάσεις και μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, κ μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση μέσω της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς ανά τομέα και από άλλα χρηματοδοτικά μέσα.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι που αιτούνται στήριξη για τη μεταποίηση προϊόντος το Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μη γεωργικό προϊόν) στο πλαίσιο των ανωτέρω δράσεων, θα πρέπει να δραστηριοποιούνται στην πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και να αξιοποιούν το προϊόν αυτό ως πρώτη ύλη που θα το μεταποιούν περαιτέρω, με αποτέλεσμα να λαμβάνουν τελικό προϊόν εκτός Παραρτήματος 1 της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ειδικότερα:

Α) Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος και η αίτηση στήριξης που υποβάλλει αφορά στη δεύτερη μεταποίηση, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει στην ίδια αίτηση και δαπάνες που αφορούν στην πρώτη μεταποίηση εφόσον αυτές πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή της αίτησης στήριξης.
Β) Σε περίπτωση που ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει ήδη την υποδομή για την πρώτη μεταποίηση του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη της δεύτερης μεταποίησης, για την οποία υποβάλει αίτηση στήριξης, είναι δυνατόν να συμπεριλάβει στην ίδια αίτηση και αίτημα στήριξης της πρώτης, ώστε τουλάχιστον ένα ποσοστό του μεταποιημένου προϊόντος που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη στο πλαίσιο της δεύτερης μεταποίησης, να παράγεται από τον ίδιο τον δικαιούχο.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Καβάλας Enterprise Europe Network κα Σούζη Μαυρομμάτη τηλ. 2510 222212 εσωτ. 4 , Χάρη Ντούπη εσωτ. 11, και στο site του Επιμελητηρίου www.kcci.gr.