Παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη μη επιστρεπτέα επιχορήγηση

Η επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000 € ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης

Το Επιμελητήριο Καβάλας ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε στις 11/06/2021, η 4η τροποποίηση πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020. Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση κεφαλαίου κίνησης σε κάθε επιχείρηση κυμαίνεται από 2.000€ έως 15.000 € ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης στις 19-03-2020. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό έως 100% με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, των αυτοαπασχολούμενων και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, και έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) τη διαχειριστική χρήση του 2019, δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμφωνα και ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με το μεγαλύτερο ποσοστό ακαθάριστων εσόδων, όπως αποτυπώνεται στην περιοδική δήλωση Ε3 του έτους 2019, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους ΚΑΔ του προγράμματος.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται από τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Ενίσχυσης με την ένδειξη «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση των συνεπειών της Πανδημίας Covid-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (Δράση 3δ.5-6.2). Αιτήσεις χρηματοδότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, δεν θα είναι δυνατό να υποβληθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την σελίδα του προγράμματος στην διεύθυνση https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=5027

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης τροποποίησης στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας www.kcci.gr