Καβάλα: Στη δημοσιότητα ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση χώρων του αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα

Στην προκήρυξη ορίζεται μεταξύ άλλων ότι το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 τουλάχιστον

Δόθηκε στη δημοσιότητα η προκήρυξη διαγωνισμού του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας για την εκμίσθωση χώρων του αεροδρομίου Αμυγδαλεώνα.

Σύμφωνα με την προκήρυξη η εκμίσθωση αφορά 3 τμήματα του αεροδρομίου και συγκεκριμένα:

  • Έκταση Α’, συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ.
  • Έκταση Β’, συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ.
  • Όλων των χώρων εντός του Αεροδρομίου (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, πλην αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από το Μ.Τ.Α. σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα

Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των 15.000 ευρώ ως μηνιαίο μίσθωμα για τα 5 πρώτα έτη της μίσθωσης και η εγγύηση συμμετοχής τουλάχιστον 15.000 ευρώ.

Στην προκήρυξη ορίζεται ότι το ελάχιστο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των 3.000.000 τουλάχιστον.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε 2 φάσεις, στα γραφεία του ΜΤΑ στην Αθήνα, βάσει γραπτών ανοικτών προσφορών και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές των διαγωνιζόμενων.

Η 1η φάση θα αρχίσει την 20-9-2021 και ώρα 09:00 και θα ολοκληρωθεί την 21-9-2021. Ειδικότερα την 20-9-2021 (09:00) θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του ΜΤΑ το άνοιγμα των φακέλων των προσφορών, οι οποίοι θα προσκομισθούν ή θα αποσταλούν στο Ταμείο μέχρι τις 08:30 το πρωί της ίδιας ημέρας και θα περιέχουν δύο υποφακέλους Α’ και Β’. Επίσης, την ίδια ημέρα θα γίνει το άνοιγμα και ο έλεγχος του υποφακέλου Α’ «Στοιχεία Διαγωνιζομένου».

Την 21-9-2021 και ώρα 09:00 θα πραγματοποιηθεί το άνοιγμα και ο έλεγχος του υποφακέλου Β’ «Τεχνική Περιγραφή-Ανάλυση Κόστους και Χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών ανακατασκευής του μισθίου».

Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, η αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου θα ανακοινώσει σε όλους τους διαγωνιζομένους τα αποτελέσματα των υπόψη ελέγχων.

Στη 2η φάση, μετά από πρόκληση της Επιτροπής, θα κληθούν οι διαγωνιζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκλεισθεί κατά τα προηγούμενα στάδια του Διαγωνισμού, προκειμένου να καταθέσουν εγγράφως απευθείας την οικονομική τους προσφορά που θα αφορά στο ύψος του απαιτηθέντος μισθώματος κατά το 1ο έτος της μίσθωσης.

Στην περίπτωση που υποβληθούν εγγράφως προσφορές από δύο τουλάχιστον υποψηφίους, ο διαγωνισμός θα συνεχισθεί με προφορικές προσφορές, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε αντιπροσφορά πρέπει υποχρεωτικά να είναι μεγαλύτερη της τελευταίας προταθείσας κατά ποσοστό 2% τουλάχιστον.