Δήμος Καβάλας: Προκήρυξη για δύο θέσεις εργασίας στη «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη–Προσχολική Αγωγή Καβάλας»

Διαβάστε τους όρους της προκήρυξης και για πόσους μήνες θα δουλέψουν αυτοί που θα επιλεγούν

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών δύο άτομα με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες, αποφάσισε η διοίκηση του Νομικού Προσώπου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη–Προσχολική Αγωγή Καβάλας», προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που προέκυψαν από την αναστολή εργασίας του ανεμβολίαστου προσωπικού.

Η ανακοίνωση έτσι όπως αναρτήθηκε και στη «Διαύγεια» αναφέρει σχετικά:

«Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη–Προσχολική Αγωγή Καβάλας» ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τρίμηνης διάρκειας ειδικότητας ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών δύο άτομα (2) με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 ετών και άνω.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 έως και  την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021.

Αιτήσεις διατίθενται και υποβάλλονται στο Γραφείο Διεύθυνσης  «Δημοτικής Κοινωνικής Αλληλεγγύης– Προσχολικής Αγωγής Καβάλας», Τσολάκη και Σερδάρογλου, περιοχή Ποταμουδίων.

Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  3. Βεβαίωση ανεργίας
  4. Προϋπηρεσία
  5. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – ΑΜΚΑ
  6. Αριθμό Φορολογικού Μητρώου – ΑΦΜ
  7. Αντίγραφο αριθμού τραπεζικού λογαριασμού ΙΒΑΝ
  8. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β2
  9. Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του, όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’256), ή Ελληνική ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την  ολοκλήρωση του εμβολιασμού, είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού  (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1  του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του  φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της  παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο  πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η  παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής  διάγνωσης.

Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν  μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης».