Μετά τη Λαϊκή Συνέλευση, τι;

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής επιβάλλεται να επιλυθούν με τις βιομηχανίες σε υγιή λειτουργία, ώστε να μην κληροδοτηθούν στην τοπική κοινωνία...


 

Του Δρ. Γεώργιου Γκαϊντατζή

 


Μετά τη Λαϊκή Συνέλευση της Τετάρτης 18 Απριλίου 2018 στη Νέα Καρβάλη κρίνω σκόπιμο για την επιτάχυνση των διαδικασιών, να εξειδικεύσω τα προτεινόμενα βήματα για την επιτυχή συνέχιση της προσπάθειας.

  1. Συγκρότηση Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου (ΕΚΕ) και παρακολούθησης της ποιότητας του περιβάλλοντος με συμμετοχή εκπροσώπων επιστημονικών και κοινωνικών εταίρων (δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικό συμβούλιο, ΤΕΕ-ΑΜ, τοπική ΜΚΟ, ακαδημαϊκή κοινότητα, κτλ.) με αντικείμενο:
  • την παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των τοπικών βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
  • τη διασφάλιση της ενημέρωσης της κοινωνίας με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων / στοιχείων που έχουν προκύψει από επιτόπου επισκέψεις, καταγραφές, δειγματοληψίες, αναλύσεις, κτλ.

Η λειτουργία της ΕΚΕ θα χρηματοδοτείται από ανεξάρτητο ταμείο που θα δημιουργηθεί και που θα επιδοτείται από τις βιομηχανίες της περιοχής.

  1. Προμήθεια από τη ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, εγκατάσταση και λειτουργία του σύγχρονου σταθμού ελέγχου της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που θα εγκατασταθεί στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Ν. Καρβάλης με δυνατότητα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου των μετρούμενων παραμέτρων.
  2. Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου (ΕΚΕ) και των βιομηχανιών της περιοχής. Στο πρωτόκολλο θα εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας των βιομηχανιών με την ΕΚΕ για:
  • την παρακολούθηση της ρύπανσης με πρόσβαση σε αρχεία και μετρήσεις των εταιρειών,
  • την υλοποίηση περιβαλλοντικών μετρήσεων, ενταγμένων σε ετήσιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης που θα περιλαμβάνει όλα τα περιβαλλοντικά μέσα (ατμόσφαιρα, θάλασσα, εδάφη). Το περιβαλλοντικό πρόγραμμα και παράμετροι παρακολούθησης θα αποφασιστούν από την ΕΚΕ.
  • την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, με την εκπόνηση από την ΕΚΕ και τη δημοσιοποίηση της Ετήσιας Έκθεσης Ποιότητας Περιβάλλοντος,
  • την ανάπτυξη τεχνικά εφαρμόσιμων πρακτικών για την επίλυση άλλων θεμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης (π.χ. φωσφογύψος),
  • την μετεξέλιξη της βιομηχανικής περιοχής σε θύλακα βιομηχανικής συμβίωσης με βιομηχανικές και παραγωγικές μονάδες και τη σύνδεσή της με την Κυκλική Οικονομία.

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής επιβάλλεται να επιλυθούν με τις βιομηχανίες σε υγιή λειτουργία, ώστε να μην κληροδοτηθούν στην τοπική κοινωνία. Οι βιομηχανίες της περιοχής που συνεισφέρουν στην οικονομική δραστηριότητα αλλά και στην υποβάθμιση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καλούνται να ανταποκριθούν με αίσθημα εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης με ορθούς επιστημονικούς κανόνες και με όρους υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας στην πρόκληση που τους ανοίγεται, ώστε να αποκατασταθεί ένα πλαίσιο διάφανης και αξιόπιστης σχέσης των βιομηχανιών, των ελεγκτικών μηχανισμών και της κοινωνίας.

Ο Δρ. Γεώργιος Γκαϊντατζής είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Βιομηχανικής Οικολογίας στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης