Αυτή είναι η απόφαση της ΕΕΑ που «έριξε» τον ΑΟΚ στη Γ’ Εθνική

Διαβάστε το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής που δε χορήγησε πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super League 2 – Ο κενός περιεχομένου φάκελος που κατέθεσε η ΠΑΕ που δεν παρατηρήθηκε από καμία άλλη ομάδα

Μετά από αναμονή σχεδόν μιας εβδομάδας στα χέρια των παραγόντων της ομάδας της Καβάλας, βρίσκεται το σκεπτικό της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν χορηγεί το πιστοποιητικό συμμετοχής στη Super League 2 και στην ουσία «υποβιβάζει» το σύλλογο στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Το σκεπτικό αυτό δε διαφέρει (όπως άλλωστε αναμενόταν) σε πολλά σημεία από το έγγραφο που απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΕΑ Νίκος Τζουλάκης στον ΑΟΚ στις 10 Αυγούστου, και στο οποίο περιγράφεται με τα μελανότερα χρώματα ο χειρισμός της υπόθεσης από την πλευρά της ΠΑΕ πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φακέλων δηλαδή στις 2 Αυγούστου.

Η ΕΕΑ τους ειδοποίησε, αλλά αυτοί τους αγνόησαν…

Σύμφωνα με την επιτροπή ο φάκελος της Καβάλας ήταν στην ουσία άδειος, μιας και σ’ αυτόν δεν υπήρχε τίποτα εκτός από 5 φωτοτυπιών (που στην ουσία δε σήμαιναν τίποτα). Το σημαντικό της υπόθεσης είναι ότι όταν διαπιστώθηκε αυτή η κατάσταση από την ΕΕΑ, στάλθηκε επιστολή στη ΠΑΕ ΑΟΚ που της επισήμανε την κατάσταση και της ζητήθηκε να προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της προθεσμίας. Η επιστολή αυτή όμως αγνοήθηκε παντελώς, αφού δεν υπήρξε καμία αντίδραση και έτσι ήρθε η απορριπτική απόφαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή επισημαίνει, με έμφαση, στο σκεπτικό της ότι τέτοια συμπεριφορά δεν υπήρξε από καμία άλλη ποδοσφαιρική και καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρία, δείγμα του πόσο πολύ ενοχλήθηκε.

Πρώτα το σκεπτικό και στη συνέχεια η… ανάλυση

Από την ανάγνωση και μόνο του σκεπτικού προκύπτουν πολλά ερωτηματικά, αλλά επίσης δίνονται και απαντήσεις σε κρίσεις, απόψεις, ψεύτικες ειδήσεις και αυθαίρετα συμπεράσματα που έβγαλαν ορισμένοι στη διάρκεια του Αυγούστου, στην προσπάθεια τους να δικαιολογήσουν τη στάση της εντελώς αδικαιολόγητης στάσης της διοίκησης της ΠΑΕ ΑΟΚ. Επί αυτών όλων των παραπάνω και με βάση το σκεπτικό της απόφασης της ΕΕΑ θα ακολουθούν τις επόμενες ημέρες μια σειρά από αναλύσεις και στην προσπάθεια να καταδειχτούν οι υπεύθυνοι της τραγωδίας του ΑΟΚ, που κέρδισε πανάξια την άνοδο του στη Super League 2 αγωνιστικά, αλλά εξωαγωνιστικά απέτυχε παταγωδώς!

Πρώτα έρχεται το σκεπτικό, και στη συνέχεια τα… επόμενα. Μείνετε συντονισμένοι…

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Της 3ης Αυγούστου 2021

«Στο Μαρούσι σήμερα Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού συγκείμενη από τους:
Νικόλαο Τζουλάκη            Πρόεδρο
Ηλία Αρκούδη                   Μέλος
Κων/νο Ιωσήφ Μανταίο   Μέλος
Ιωάννη Μπατσίλα             Αναπληρωματικό Μέλος
και τη Γραμματέα Δήμητρα Τριανταφύλλου

συνεδρίασε στα γραφεία της, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου αριθμός 37, Μαρούσι, με θέμα ημερήσιας διάταξης τη χορήγηση ή μη πιστοποιητικού κατά το άρθρο 77Α παρ. 3 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 ν. 4809/2021 στην ακόλουθη ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965,

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον εισηγητή Κων/νο Ιωσήφ Μανταίο, εξέτασε τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί και αφορούν την τήρηση των υποχρεώσεων της πιο πάνω ΠΑΕ και διαπίστωσε τα ακόλουθα.

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4 εδ, εδ. α’, β’, γ’, δ’ και ε’ ν. 4809/2021 «Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού της παρ. 3 η ενδιαφερόμενη ΑΑΕ ή το ενδιαφερόμενο ΤΑΑ υποβάλλει αίτηση στην ΕΕΑ έως στην 15η Ιουλίου συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά (α) βεβαίωση εξόφλησης…, (β) αποδεικτικά έγγραφα…, (γ) βεβαίωση ύπαρξης…, (δ) ισοσκελισμένο προϋπολογισμό εσόδων – εξόδων, (ε) εγγυητική επιστολή τράπεζας σύμφωνα με το άρθρο 78 αν η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού υποβάλλεται από ΑΑΕ».

Στο πλαίσιο αυτής της διάταξης και της προβλεπόμενης ημερομηνίας (15.07.2021) η ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965 υπέβαλε την 15.07.2021 (αριθμ. πρωτ. ΕΕΑ: 1383/15.07.2021), σχετική αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού.

Είναι σαφές ότι η αίτηση αυτή προφανώς υποβλήθηκε εκ μέρους των υπευθύνων οργάνων της ΠΑΕ, προκειμένου να συμμορφωθεί με την προθεσμία που τάσσεται από την προαναφερθείσα διάταξη.

Η αίτηση αυτή όμως δεν συνοδεύτηκε από κανένα εκ των προβλεπομένων στο Νόμο απαραίτητων δικαιολογητικών, πλην πέντε (5) υπεύθυνων δηλώσεων, σε φωτοτυπία, προσώπων για τα οποία δεν προέκυπτε εξαιτίας της ανυπαρξίας άλλων εγγράφων, ότι είχαν σχέση με την ΠΑΕ.

Συνεπώς ο υποβληθείς φάκελος ήταν όχι απλώς ελλειπέστατος αλλά κενός περιεχομένου, (γεγονός που επιβεβαιώνει τη σπουδή των υπευθύνων της ΠΑΕ να προλάβουν την προθεσμία της 15ης Ιουλίου την οποία ευθέως αποδέχθησαν ως την καταληκτική για το εμπόσθεσμο της αίτησης τους) και υποβλήθηκε όπως προαναφέρθηκε αποκλειστικά και μόνο για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας.

Περαιτέρω σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 ν. 4809/2021 «Η ΕΕΑ με αιτιολογημένη απόφαση της, μπορεί να τάσσει προθεσμία, όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών, για τη συμπλήρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών της παρ. 4, ή για την παροχή πρόσθετων δικαιολογητικών ή διευκρινήσεων…».

Μετά τη διαπίστωση ότι ο φάκελος της ΠΑΕ ΑΟ Καβάλα 1965, πέραν από την αίτηση ήταν απολύτως ΚΕΝΟΣ, φαινόμενο που δεν παρατηρήθηκε από ουδεμία άλλη ΑΑΕ (ΠΑΕ ή ΚΑΕ), και σε εφαρμογή της προαναφερόμενης διάταξης, απεστάλη από την Επιτροπή το υπ’ αριθμ. 1446/23.07.2021 έγγραφο, προκειμένου μέσα στην τασσόμενη προθεσμία (02.08.2021), να προσκομισθεί το σύνολο των δικαιολογητικών.

Η ΠΑΕ ουδεμία ανταπόκριση επέδειξε, ουδέν έγγραφο (δικαιολογητικό) προσεκόμισε εντός της ταχθείσης προθεσμίας.

Τουναντίον την ημέρα λήξης της ταχθείσης προθεσμίας (02.08.2021) , απεστάλη στην Επιτροπή το υπ. αριθμ. πρωτ. 62/02.08.2021 έγγραφο του Ιδρυτικού Σωματείου με το οποίο ζητήθηκε η παράταση της προθεσμίας μέχρι την 11.08.2021 για διαφόρους λόγους και ιδιαίτερα εξαιτίας της «εν εξελίξει μεταβίβασης της» σε νέο ιδιοκτήτη.

Προθεσμία φυσικά την οποία η ΕΕΑ δεν μπορούσε να χορηγήσει, με βάση το Νόμο.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή ομόφωνα έκρινε ότι δεν πρέπει να χορηγηθεί το πιστοποιητικό της παρ. 3 του άρθρου 77Α ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 ν. 4809/2021 στην ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ 1965. Και

Πρέπει να διαβιβαστεί η παρούσα απόφαση στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία (ΕΠΟ) και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο (Super League 2) για τις δικές τους ενέργειες (άρθρο 4 παρ. 7 ν.4809/2021).

Για τους λόγους αυτούς

η Επιτροπή

  1. Δε χορηγεί πιστοποιητικό στην ΠΑΕ ΚΑΒΑΛΑ 1965 για την συμμετοχή της στο πρωτάθλημα της Super League 2, περιόδου 2021-2022.
  2. Διαβιβάζει την παρούσα απόφαση στην οικεία εθνική αθλητική ομοσπονδία (ΕΠΟ), και στον οικείο επαγγελματικό σύνδεσμο (Super League 2) για τις δικές τους ενέργειες».

*** (Οι τονισμένες προτάσεις και λέξεις είναι η ακριβής αντιγραφή του εγγράφου της ΕΕΑ)