Δήμος Καβάλας: Επιβεβλημένος ο καθαρισμός των ιδιωτικών οικοπέδων από τα ξερά χόρτα

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου-Διαβάστε και τα υπόλοιπα μέτρα στο πλαίσιο της υποβοήθησης του έργου πυροπροστασίας

Ενόψει της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος Καβάλας ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο νομείς οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, ότι υποχρεούνται να προβούν:

  1. Στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα
  2. Στην απομάκρυνση των κομμένων χόρτων που τυχόν θα προκύψουν, καθώς και άλλων εύφλεκτων υλικών που βρίσκονται μέσα στις ιδιοκτησίες τους, όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά ολόκληρης της έκτασής τους
  3. Στην κλάδευση των δέντρων τους, ώστε να επιτυγχάνεται ασφαλής προσπέλαση πεζών και υψηλών οχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο του δήμου Καβάλας και η αποφυγή ατυχημάτων
  4. Σε συγκέντρωση των κλαδιών (κατά προτίμηση σε δέματα προς διευκόλυνση των εργαζομένων) έξω από την ιδιοκτησία τους και εν συνεχεία επικοινωνία με το Τμήμα Καθαριότητας στα τηλέφωνα: 2510 223514/250691

Στο πλαίσιο της εφαρμογής προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, που ο καθένας είναι αναγκαίο να εφαρμόζει, ο δήμος γνωστοποιεί τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, ευελπιστώντας ότι αντιλαμβανόμενοι άπαντες την κρισιμότητα του θέματος, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να είναι όλοι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους.

Οι σχετικές διατάξεις

Πυροσβεστική Διάταξη Αρ. 4/2012-Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής-υποχρεώσεις

  1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά
  2. Στους χώρους που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους

Β. Νόμος 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»-Άρθρο 94 παρ. 26
Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο δήμος Καβάλας ευελπιστεί στην κατανόηση και στη συνεργασία όλων και ευχαριστεί εκ των προτέρων για την ανταπόκριση και τη βοήθεια όλων στο έργο του.