Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 02.05.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τρίτη 2 Μαΐου 2017, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Ανατροπή και μη εκτέλεση εν όλω ή εν μέρει της απόφασης ανάληψης δαπάνης.
2. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017.
4. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
5. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή».
6. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή».
7. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή».
8. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή».
9. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή».
10. Αποδοχή δωρεάς προϊόντων από τα Σωματεία Εργαζομένων των εταιριών PFIC, CENTRO FARO, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.
11. Κατακύρωση πρακτικού του μειοδοτικού φανερού & προφορικού διαγωνισμού οικονομικής προσφοράς για τη μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για την κάλυψη αναγκών αποθήκευσης υλικών και στέγασης μηχανημάτων και οχημάτων Δήμου Καβάλας στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων.
12. Ψήφιση πίστωσης προμήθειας έτους 2017.
13. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι για το έργο «Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017».
14. Έγκριση παραλαβής της μελέτης εφαρμογής στην ακτή Καλαμίτσας.
15. Διαβίβαση πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών & Τεχνικής Έκθεσης που αφορά κατάρρευση τμήματος τοιχίου αντιστήριξης οδού στο Παληό Καβάλας (περιοχή ’’Γλάστρες’’).
16. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
17. Έγκριση πρακτικού περί: α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 35.843,44 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
18. Έγκριση πρακτικού περί: α) ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «Υπηρεσία κτηνιάτρου για το δημοτικό κυνοκομείο, έκτακτα περιστατικά κτηνιατρικής περίθαλψης αδέσποτων ζώων και κτηνιατρικές υπηρεσίες (στειρώσεις)», εκτιμώμενης αξίας 42.998,40 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
19. Έγκριση πρακτικών: α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 73.935,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%) και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξη προσωρινών αναδόχων στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για τις «Υπηρεσίες κοπής χόρτων και κλαδεύσεις δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Καβάλας», εκτιμώμενης αξίας 73.935,00 (συμπ. ΦΠΑ 24%).
20. Περί έγκρισης της διενέργειας με συνοπτικό διαγωνισμό των υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και αναβάθμισης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου Καβάλας έτους 2017, των εγγράφων της σύμβασης, των όρων του διαγωνισμού.