Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 21.07.2017 [όλα τα θέματα]

Την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
3. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
4. Έγκριση γενόμενων δαπανών πληρωθεισών από την Πάγια Προκαταβολή.
5. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στο Δ.Δ. Ν. Καρβάλης (οίκημα πρώην Κοινότητας Λεύκης).
6. Έγκριση της διακήρυξης και των όρων δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα».
7. Περί έγκρισης των δαπανών και διάθεσης πιστώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των εγγράφων της σύμβασης και καθορισμού των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καβάλας και των Νομικών Προσώπων αυτού έτους 2017, εκτιμώμενης αξίας 154.138,07 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (191.131,21 ευρώ συμπ. ΦΠΑ 24%).
8. Περί έγκρισης της διενέργειας με τις διαδικασίες του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας «ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018», των εγγράφων της σύμβασης και των όρων του διαγωνισμού.
9. Έγκριση Πρακτικού Ι για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο «Αποτμήσεις Πεζοδρομίων για Τοποθέτηση Κάδων 2017».
10. Εισήγηση Έγκρισης Πρακτικού Ι, για την ανακήρυξη μειοδότη και την ανάθεση σύμβασης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΥΛΕΙΟ ΓΗΠΕΔΟ».
11. Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. κατά τρεις μήνες ήτοι μέχρι και 15 Οκτωβρίου 2017.