Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 23.11.2017 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2017 της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας)
3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 232/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 18ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017
4. Έγκριση της με αριθμό 358/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
5. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – Βελτιώσεις δικτύων Ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Φιλίππων 2015»
6. Έγκριση ή μη εισήγησης δημοτικού συμβούλου κ. Ποτόλια Χρήστου με θέμα «κεραία κινητής τηλεφωνίας δίπλα σε σχολεία»
7. Έγκριση των οριστικών τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1 της ομότιτλης πράξης 1 της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με τίτλο «Ανάπλαση και επέκταση δικτύου πεζοδρόμων στην περιοχή της πλατείας Καπνεργάτη», MIS 5008109
8. Προσκύρωση κοινοχρήστου τμήματος στην συμβολή των οδών Πέλλης & Αριστοκλέους
9. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 764 στο Περιγιάλι Καβάλας
10. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1014 στο Περιγιάλι Καβάλας
11. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στην αρχική ιδιοκτησία 0101568 με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα α) το 01 στο Γ.1143 και β) το 03 στο Γ.1144 στο Περιγιάλι Καβάλας.
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Υποδομής και τοποθέτηση γεφυροπλάστιγγας στον σκουπιδότοπο»
13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή εξωτερικού φλοιού 7ου Γυμνασίου»
14. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές – Βελτιώσεις – Εναρμόνιση Παιδικών Χαρών και Πάρκων Δήμου Καβάλας»
15. Έγκριση ή μη της με αριθμό 360/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την« Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο τεκμηρίωσης των εσόδων και των εξόδων της επιχείρησης, του έτους 2017 και κάλυψη της επιπλέον διαφοράς με χρηματοδότηση
16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων του Δήμου Καβάλας»
17. Έγκριση του 6ου ΑΠΕ του έργου: «Αποκατάσταση Μεγάλης Λέσχης Καβάλας» (ΟΠΣ 5000283)
18. Τροποποίηση εν μέρει της υπ’ αριθμ. 247/2017 απόφασης που αφορά στη Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Καβάλας και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του – Υποστηρικτικές ενέργειες του Δήμου Καβάλας
19. Καθορισμός χώρων τοποθέτησης και εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιχνιδιών κατά την διάρκεια της Χριστουγεννιάτικης αγοράς για το έτος 2017
20. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
21. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού
22. Αποτίμηση και απόδοση σε χρήμα των ατομικών μέσων προστασίας εργαζομένων του Δήμου Καβάλας ετών 2012 – 2014 και 2015.
23. Έγκριση ή μη του υπ΄ αριθ. 4/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων
24. Τροποποίηση ή μη του μισθωτηρίου συμβολαίου εκμίσθωσης του υπ’ αρ. 522 οικοπέδου στο Ο.Τ. 54 της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Καρβάλης, μεταξύ του Δήμου Καβάλας και του Αντωνίου Κιοφτετζή του Στεφάνου ως προς τη διάρκεια μίσθωσης
25. Παράταση εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 919, 922, 625, 406 και 927 τεμαχίων στη Ν. Καρβάλη
26. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος παραβόλου λόγω εφαρμογής του Ν. 4442/2016 με τίτλο : «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις – Κεφάλαιο Ζ’ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων κατά τη μεταβατική περίοδο
27. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
28. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
29. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού
30. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις
31. α) Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010, β) Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν.4412/2016.
32. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στην Αθήνα, για συμμετοχή της σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη για υποθέσεις του Δήμου, στις 21-23 Νοεμβρίου 2017
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της σε παρουσίαση του Σχεδίου Διοίκησης για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Α.Μ.Θ που διοργάνωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, κ. Μέτιος Χρήστος με αφορμή τη συμπλήρωση ακριβώς ενός έτους από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 6 Νοεμβρίου 2017
34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή της στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο Προσκήνιο», στις 13-14 Νοεμβρίου 2017
35. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου στα Ιωάννινα, προκειμένου να συμμετέχει στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) που θα πραγματοποιηθεί από της 30 Νοεμβρίου 2017 έως της 2 Δεκεμβρίου 2017
36. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία, του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κα Δρακονάκη Ευαγγελίας, στην Κομοτηνή για συμμετοχή της στο 6ο Περιφερειακό Συνέδριο Για Την Παραγωγική Ανασυγκρότηση: Η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη στο Προσκήνιο», στις 13-14 Νοεμβρίου 2017
37. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Καλανταρίδη Ηλία και του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής (Καθαριότητας – Περιβάλλοντος – Πρασίνου και Ακτών) κ. Τσουρουκίδη Αναστάσιο, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., στις 16 Νοεμβρίου 2017
38. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημοτικής Συμβούλου κας Κλωνάρη Μαρίας, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή της σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 11 Νοεμβρίου 2017
39. Έγκριση μετάβασης του κ. Λωλίδη Βασιλείου με την ιδιότητα του ιδιώτη και μέλους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων-Εκδηλώσεων, Ονοματοδοσίας και Πλατειών Συνοικιακών Συμβουλίων, στην Αθήνα μαζί με τη Δήμαρχο Καβάλας, για συμμετοχή τους σε συνάντηση εργασίας με τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, και Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γεώργιο Σταθάκη για υποθέσεις του Δήμου, στις 21-23 Νοεμβρίου 2017
40. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ, ιδιοκτησίας της ΡΗΓΑ ΠΑΡΘΕΝΑΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού ΔΟΙΡΑΝΗΣ 46 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
41. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΤΕΜΕΚΟΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ που βρίσκεται επί της οδού ΣΠΕΤΣΩΝ 6 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
42. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. – ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 18 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
43. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Ν. – ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε» που βρίσκεται επί της οδού Βενιζέλου 11-15 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
44. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΜΕΤΑΞΑ ΜΙΧΑΗΛ που βρίσκεται επί της οδού Κύπρου 6 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
45. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας της ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ που βρίσκεται επί της οδού Ερ. Σταυρού 20 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
46. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΔΕΔΕΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Φωτήλα 10 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
47. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2017 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ ιδιοκτησίας της ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΘΩΜΑ που βρίσκεται επί της οδού ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 12 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας
48. Ανανέωση Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
49. Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Πωλητή Λαϊκών Αγορών
50. Προσδιορισμός θέσεων και είδος πώλησης προϊόντων υπαίθριου εμπορίου για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2017