Δήμος Καβάλας: 60.000 ευρώ για τη σύνταξη Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

Η ενέργεια που εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα χρηματοδοτείται από το «Πράσινο Ταμείο»

Ο Δήμος Καβάλας χρηματοδοτήθηκε από το «Πράσινο Ταμείο» με το ποσόν των 59.520,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), προκειμένου να συντάξει Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ).
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα και την επέκταση της χρήσης οχημάτων χαμηλών και μηδενικών εκπομπών.
Πραγματοποιείται με βάση το νόμο 4710/2020 («Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις»), σύμφωνα με τον οποίο οι μεσαίοι και μεγάλοι Δήμοι της χώρας υποχρεούνται να συντάξουν ΣΦΗΟ.
Το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) αφορά στη χωροθέτηση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθμευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.
Τα ΣΦΗΟ θα αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των δημοσίως προσβάσιμων θέσεων στάθμευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αποτελεί και το προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδομών στην Ελλάδα.

Ως Φορέας Εκπόνησης του ΣΦΗΟ ο Δήμος είναι αρμόδιος για:
– την υλοποίηση του ΣΦΗΟ
– τη δημιουργία και διάχυση του επικοινωνιακού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, για την πληροφόρηση των κατοίκων και των επισκεπτών σε σχέση με τα σημεία επαναφόρτισης H/O και τους χώρους στάθμευσης Η/Ο
– τη συστηματική παρακολούθηση της εξέλιξης και εφαρμογής του ΣΦΗΟ.
– τον προσδιορισμό και ποσοτικοποίηση των νέων αναγκών που προκύπτουν και την κατάθεση προτάσεων για συμπλήρωση/επικαιροποίηση του ΣΦΗΟ μέσω σύνταξης Έκθεσης Αξιολόγησης ανά τρία (3) έτη
– την υποστήριξη κάθε τυχόν άλλης διοικητικής ή υπηρεσιακής ανάγκης, που μπορεί να προκύψει για την επιτυχή υλοποίηση και παρακολούθηση του ΣΦΗΟ πέραν των ανωτέρω

Σημειώνεται ότι με την υπ. αρ. 14/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίθηκε το ΣΦΗΟ του Δήμου Καβάλας, και ότι από τις 11/10/2022 είναι αναρτημένο και προσβάσιμο  (http://mapsportal.ypen.gr/maps/?limit=20&offset=0).