«Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» στο ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου Καβάλας

Οι εγγραφές ξεκίνησαν τον Ιούλιο και θα ολοκληρωθούν στις 14 Σεπτεμβρίου

Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει κατά το εκπαιδευτικό έτος 2018-2019 το πρώτο και τρίτο χειμερινό εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», (ΦΕΚ Β’2482/27-6-18).

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ χειμερινό εξάμηνο έχουν: οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου καθώς επίσης και οι απόφοιτοι του Β’ Κύκλου ΤΕΕ των ΤΕΛ και ΕΠΑΛ.

Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ χειμερινό εξάμηνο έχουν οι πτυχιούχοι ΕΠΑΣ και ΤΕΕ Κύκλου βοηθών νοσηλευτών.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν από 12 Ιουλίου 2018 και θα ολοκληρωθούν στις 14 Σεπτεμβρίου 2018

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (Πρώην Σανατόριο), κατά το διάστημα 3 Σεπτεμβρίου έως 14 Σεπτεμβρίου 2018 καθημερινά τις ώρες  9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Τηλ. Επικοινωνίας: 2510830454.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος  2049/6-7-16):

1) Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη Σχολή)

2) Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα (για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)

6) Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

7) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ