Το ΤΕΕ-AM διοργανώνει πρόγραμμα τηλεκατάρτισης σε Μοντέλα Management-Mentoring

Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος και πώς στο δωρεάν πρόγραμμα τηλεκατάρτισης-Οι προϋποθέσεις και τα οφέλη

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΕΕ-ΑΜ) πρόκειται να διοργανώσει πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με θέμα “ΜΟΝΤΕΛΑ MANAGEMENT-MENTORING“, στο πλαίσιο του διακρατικού έργου CERTOUR II, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020“.

Στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν 48 καταρτιζόμενοι. Η τηλεκατάρτιση θα είναι σύγχρονη, θα έχει διάρκεια 24 ωρών και θα πραγματοποιηθεί σε 4μελείς ομάδες καταρτιζομένων, ενώ η πλατφόρμα τηλεκατάρτισης θα είναι το πρόγραμμα CISCO Webex.

Για την τηλεκατάρτιση δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν:

  • Ιδιοκτήτες ή/και στελέχη τουριστικών επιχειρήσεων, κάθε τύπου, που είναι εγκατεστημένες στις Περιφερειακές Ενότητες Δράμας, Θάσου και Καβάλας
  • Απόφοιτοι Ανωτάτων Σχολών Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης που διαμένουν στις ως άνω Περιφερειακές Ενότητες
  • Φοιτητές Ανωτάτων Σχολών Τεχνικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης που κατάγονται ή διαμένουν στις ως άνω Περιφερειακές Ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα επιλεγούν από το ΤΕΕ-ΑΜ, μετά από την ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του, κατά προτεραιότητα υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος και μέχρι να εξαντληθεί ο αριθμός των 48 συμμετεχόντων. Η ημερομηνία συμπλήρωσης του αριθμού των συμμετεχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ-ΑΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος εδώ, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο στο e-mail του ΤΕΕ-ΑΜ [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να απευθύνονται στο ΤΕΕ-ΑΜ (Βότση 2, 65403 Καβάλα) και στο τηλέφωνο 2510 227430, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.