ΚοιΣΠΕ Καβάλας: Αν συνεχιστεί η συκοφαντία η απάντησή μας θα δοθεί στα Δικαστήρια

«Όλα τα κέρδη τα επανεπενδύουμε»: Τι απαντάει ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Καβάλας για τη «συνταρακτική παραπληροφόρηση σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή»

Η επόμενη απάντηση θα γίνει με ένδικα μέσα προειδοποιεί ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Καβάλας, αναφερόμενος στη «συνταρακτική παραπληροφόρηση σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή», ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν έχει κατακυρωθεί στον ΚοιΣΠΕ Καβάλας η αναφερόμενη σύμβαση με τη ΔΕΥΑΚ, παρά μόνο έχουν αποσταλεί δικαιολογητικά στον διαγωνισμό, προσθέτοντας επίσης ότι η πολιτική του Συνεταιρισμού είναι να «μη μοιράζει τα κέρδη στα μέλη του, αλλά τα επανεπενδύει».

Η ανακοίνωση του ΚοιΣΠΕ Καβάλας

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης Νομού Καβάλας-ΚοιΣΠΕ Καβάλας, είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με περιορισμένη ευθύνη των μελών του και έχει εμπορική ιδιότητα. Είναι φορέας της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, είναι αυτοδιαχειριζομενος και λειτουργεί αυτόνομα και ανεξάρτητα. Αποτελεί ταυτόχρονα Κοινωνικό Συνεταιρισμό και Μονάδα Ψυχικής Υγείας, εποπτεύεται από τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και, βάσει των Νόμων 2716/1999 και 4430/2016, μπορεί να ιδρύεται και να δραστηριοποιείται μόνο ένας ΚοιΣΠΕ ανά Περιφερειακή Ενότητα (είναι ο πρώτος Κοινωνικός Συνεταιρισμός που ιδρύθηκε σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το έτος 2011, με την πρωτοβουλία του Δήμου Καβάλας και του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας).

Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας απαρτίζεται από περίπου 130 μέλη (120 φυσικά πρόσωπα και 10 νομικά) που ανήκουν σε τρεις κατηγορίες: α) επαγγελματίες υγείας-ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες, β) άτομα με αναπηρία και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και γ) νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου (μεταξύ των οποίων η Μητρόπολη ΦΝΘ, ο Δήμος Καβάλας, το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Ν. Καβάλας, ο Σύλλογος για το Παιδί και την Οικογένεια «ΠΝΟΗ» και άλλοι σημαντικοί θεσμικοί, επιχειρηματικοί και κοινωνικοί φορείς της περιοχής).

Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας δραστηριοποιείται στην ΠΕ Καβάλας και ευρύτερα στην ΠΑΜ-Θ, με την υλοποίηση επιτυχημένων και σημαντικών ειδικών δράσεων, προγραμμάτων και έργων (όπως γνωρίζει η τοπική κοινωνία και ευρύτερα), κυρίως μέσω της διαδικασίας δημόσιων διαγωνισμών για συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα σε ΚοιΣΠΕ και σε ΚοινΣΕπ Ένταξης, βάσει του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016, για την υποστήριξη με παροχή ανθρώπινου δυναμικού κυρίως, κοινωνικών, υγειονομικών, νοσηλευτικών, περιβαλλοντικών, διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών και άλλων υπηρεσιών Δημόσιων Φορέων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τους ίδιους είτε από άλλους φορείς. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του ΚοιΣΠΕ Καβάλας, έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 40 έργα και δράσεις και συνεχίζουν να υλοποιούνται πρόσθετα προγράμματα υποστήριξης της τοπικής ανάπτυξης και της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης και επανένταξης, με τη δημιουργία συνολικά άνω των 300 θέσεων εργασίας, εκ των οποίων πάνω από 120 θέσεις αντιστοιχούν σε άτομα με αναπηρίες, σε χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και σε άλλα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες.

Ενημερώνουμε ότι, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας σε όλα τα έργα και τις συμβάσεις του (διαγωνισμοί που δημόσιοι φορείς καλούν και ζητούν τη στήριξη και τη συνεργασία μέσω ΚοιΣΠΕ), τηρεί στις οικονομικές προσφορές του την κατανομή του 20% ως περιθώριο μικτού κέρδους (το ελάχιστο που δύναται) καθώς είναι και Επιχείρηση που πρέπει να έχει βιωσιμότητα και διοικητική δομή και, τα κέρδη αυτά, επανεπενδύονται στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με γνώμονα την επίτευξη του βασικού σκοπού του, ο οποίος είναι η κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση και η επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία και ατόμων με σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα, καθώς και η συμβολή του στη θεραπεία τους και στην κατά το δυνατόν οικονομική τους αυτάρκεια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι κέρδη προηγούμενων ετών επανεπενδύθηκαν στη δημιουργία άνω των 10 θέσεων για άτομα με αναπηρία εκτός προγραμμάτων, ενώ στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης του Συνεταιρισμού, προσλήφθηκαν και παραχωρήθηκαν δωρεάν στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας υγειονομικό προσωπικό (τραυματιοφορείς) και πραγματοποιήθηκε δωρεά σημαντικού εξοπλισμού στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας, αγοράστηκαν και δωρίστηκαν σε διάφορες περιόδους απαραίτητα είδη και εξοπλισμός για οικογένειες της τοπικής κοινωνίας που έχουν ανάγκη και, αναφορικά, σημειώνουμε ότι, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας το τελευταίο διάστημα δώρισε και προσέφερε παιχνίδια, βιβλία, γραφική ύλη, χρήσιμο τεχνικό εξοπλισμό, αθλητικά υποδήματα και άλλα είδη στις υπηρεσίες και σε όλους τους ωφελούμενους πέντε (5) πολύ σημαντικών κοινωνικών δομών και φορέων της Καβάλας που φροντίζουν, περιθάλπουν, στηρίζουν και εξυπηρετούν παιδιά, άτομα με αναπηρίες και ευάλωτους πληθυσμούς.

Ενημερώνουμε επίσης ότι, σε όλες τις συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα στον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση από το Νόμο, προκηρύσσονται οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού και σε άλλα μέσα, και αποστέλλεται η πρόσκληση θέσεων εργασίας σε όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού με κάθε πρόσφορο μέσον. Επιπρόσθετα, χωρίς να υπάρχει επίσης υποχρέωση από το Νόμο, ορίζεται τριμελής Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, η οποία με αξιοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες προβαίνει σε συνεντεύξεις και αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων και συντάσσει πίνακα αξιολόγησης ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα, βάσει των τυπικών προσόντων (ειδικότητα, κατηγορία εκπαίδευσης, απολυτήρια, πτυχία κ.ά.), συνεκτιμώντας κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, ψυχικά πάσχοντες, ένταξη σε ευάλωτη κοινωνικά ομάδα, ύπαρξη προστατευόμενου/ων τέκνου/ων ΑμεΑ κ.ά.), εισοδηματικά κριτήρια (χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα, διάρκεια ανεργίας, υπαγωγή σε ευπαθή κοινωνική ομάδα κ.ά.) και επαγγελματικά κριτήρια (συναφής εμπειρία/προϋπηρεσία, εξειδίκευση).

Σε κάθε σύμβαση, βάσει των νόμων 2716/1999 και 4430/2016, το ποσοστό 30% των εργαζομένων που προσλαμβάνει ο ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας ανήκει υποχρεωτικά στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (άτομα με αναπηρία και λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας κ.ά.), συνεπώς στα εγγεγραμμένα μέλη του ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας. Σημειώνεται ότι, τα άτομα αυτά, συνεχίζουν να λαμβάνουν τα προνοιακά ή άλλα επιδόματα παράλληλα με τη μισθοδοσία τους, βάσει του νόμου 4488/2017.

Ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας είναι Κοινωνική Επιχείρηση Ένταξης που δεν μερίζει κέρδη στα μέλη του αλλά τα επανεπενδύει για την επίτευξη των στόχων του όπως ήδη αναφέρθηκε. Όλα αυτά τα χρόνια, όπως γνωρίζει η τοπική κοινωνία, με εθελοντισμό (η θέση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι άμισθη βάσει Νόμου), αγώνες, θυσίες, εμπόδια, δυσκολίες και πάρα πολλή σκληρή δουλειά κατάφερε τόσα οφέλη για την τοπική κοινωνία και ευρύτερα αλλά και για τα μέλη του, ώστε να επιδιώξουν οι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τα άτομα με αναπηρία την κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική τους ένταξη και την οικονομική τους αυτάρκεια μέσω, βιώσιμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, οι οποίες διέπονται από κοινωνική υπευθυνότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ηθική και αλληλεγγύη και από μακροπρόθεσμη οπτική βιωσιμότητας, ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας για ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες αλλά και για το γενικό πληθυσμό της τοπικής κοινωνίας.

Καθώς το τελευταίο διάστημα αναπαράγονται ψευδείς ειδήσεις και συνταρακτική παραπληροφόρηση σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή, οι οποίες έχουν συκοφαντικό και ανήθικο περιεχόμενο, εγείροντας ερωτήματα και προβληματισμούς, ενημερώνουμε προς αποκατάσταση της αλήθειας και της πραγματικότητας ότι δεν έχει κατακυρωθεί στον ΚοιΣΠΕ Καβάλας η αναφερόμενη σύμβαση με τη ΔΕΥΑΚ παρά μόνο δικαιολογητικά έχουν αποσταλεί στον διαγωνισμό. Τονίζουμε ότι, στην οικονομική προσφορά του ΚοιΣΠΕ Καβάλας τα αληθή ποσά (εντελώς αντίθετα με την απόλυτη διαστρέβλωση) είναι: καθαρό κόστος σύμβασης 239.634,56 ευρώ για τις ανάγκες της ΔΕΥΑΚ σε 13 εργάτες (3 εκ των οποίων θα είναι ΑμεΑ), με πλήρη μισθοδοσία και ασφάλιση κατηγορίας εργατών, συμπεριλαμβανομένου όλων των δώρων, επιδομάτων (π.χ. γάμου) και αδειών σύμφωνα με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, εκ των οποίων το καθαρό περιθώριο κέρδους είναι 36.866,86 ευρώ (εξαιρετικά χαμηλό για ανάληψη έργου από ιδιωτική επιχείρηση και τελείως διαφορετικό από τα ψεύδη), το οποίο επανεπενδύεται βάσει Νόμου σε όλα τα παραπάνω που αναφέρθηκαν. Επιπρόσθετα, ο ΚοιΣΠΕ Καβάλας δεν έχει προβεί σε καμιά διαδικασία ενημέρωσης (καθώς δεν υπάρχει σύμβαση) για τις εν δυνάμει προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας στην ιστοσελίδα του, δεν έχει αποσταλεί η πρόσκληση θέσεων εργασίας στα μέλη του, ούτε κλήθηκαν για αποστολή αίτησης/δικαιολογητικών και για συνεντεύξεις από την τριμελή Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού του Συνεταιρισμού για την αξιολόγηση των υποψηφίων.

Ενημερώνουμε ότι, αν συνεχιστούν κακόβουλες, επικίνδυνες και προσβλητικές αναφορές στον Συνεταιρισμό (ο οποίος έχει συνεργαστεί και συνεργάζεται με όλες τις διοικήσεις σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο εδώ και 10 χρόνια), αλλά και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του, επιφυλασσόμεθα να κινηθούμε με κάθε πρόσφορο ένδικο μέσο προκειμένου να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια, το ήθος και το κύρος του φορέα, των μελών και των εργαζομένων του.

Τέλος, ευελπιστούμε ότι, όποιες και όποιοι συκοφάντησαν τον ΚΟΙΣΠΕ Καβάλας, να ανακαλέσουν άμεσα τις ανακρίβειες, τις ψευδείς δηλώσεις και να ζητήσουν συγνώμη δημόσια. Ελπίζουμε να είναι θύματα παραπληροφόρησης…

Με τιμή,
Το Δ.Σ. του ΚοιΣΠΕ Καβάλας