Ιστορικό υψηλών καθαρών κερδών για τα Ελληνικά Πετρέλαια

Αποτελέσματα Δ΄ Τριμήνου 2016: Κέρδη €329 εκατ. παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων διύλισης κατά 25%

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2016, σύμφωνα με ΔΠΧΠ. Το 2016 για δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €836 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €329 εκατ. έναντι καθαρών κερδών €45 εκατ. το 2015 και ζημιών €369 εκατ. το 2014. Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των κερδών αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €102 εκατ., λόγω της ανάκαμψης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρήθηκαν για δεύτερη χρονιά στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τον Όμιλο, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €731 εκατ. και Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη €265 εκατ. έναντι ζημιών €117 εκατ. το 2013 και οριακών κερδών €2εκατ. το 2014.

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις των στελεχών της Διοίκησης των ΕΛΠΕ:

 

Ιστορικό υψηλό παραγωγής και εξαγωγών

Τα διυλιστήρια του Ομίλου το 2016 σημείωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% που ανήλθε σε 14,8 εκατ. Μ.Τ., την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του Ομίλου αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των μονάδων και τις επιλογές τροφοδοσίας, καταγράφοντας υπεραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια. Επίσης, νέο ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 εκατ. τόνους, που αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων. Θετικές επιδόσεις επίσηςκατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά τους στα €100 εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή. Τα Συγκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €100 εκατ., με τις περισσότερες θυγατρικές μας να επιτυγχάνουν αύξηση μεριδίων αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται.

Ισχυροποίηση χρηματοοικονομικής θέσης, μείωση χρηματοοικονομικού, κόστους και ενίσχυση ταμειακών ροών

Κατά τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος για δεύτερη συνεχή χρονιά επέτυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDAμείον επενδυτικές δαπάνες) €605 εκατ. αυξημένες έναντι του 2015 (€593 εκατ.)και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι των ασθενικών ταμειακών ροών του 2014 (€281 εκατ.) και του 2013 (€66 εκατ.),συνεχίζοντας την πορεία βελτίωσης του Ισολογισμού του Ομίλου.

Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές και η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρηματοπιστωτική αγορά, μετά και την επιτυχή αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση των χρηματοοικονομικών δεικτών των διάφορων δανείων και ομολόγων (debtcovenants), έδωσαν τη δυνατότητα για μείωση του συνολικού δανεισμού κατά €389 εκατ. ευρώ, ώστε να ανέλθει την 31-12-2016 στο ποσό των €2.842 εκατ., με προφανείς τις θετικές συνέπειες για τον Όμιλο τόσο στη χρηματοπιστωτική όσο και στην ευρύτερη αγορά, όπως άλλωστε επιβεβαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου, πενταετούς διάρκειας, ύψους €375 εκατ. με τοκομερίδιο 4,875%.

Επιπλέον, η αυξημένη χρηματοοικονομική ρευστότητα, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες για απ’ ευθείας προμήθεια με τις κρατικές εταιρείες πετρελαίου Ρωσίας,Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, Ιράκ και Αιγύπτου, επέτρεψαν την αξιοποίηση ευκαιριών που παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης αργών πετρελαίων στη Μεσόγειο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο, βελτιώνοντας παράλληλα και τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και της ασφάλειας εφοδιασμού.Η αυξημένη κερδοφορία και ηεξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομήςοδήγησαντα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αύξηση κατά €352 εκατ. τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €2.142 εκατ.

Ο καθαρός δανεισμός το 2016 ανήλθε σε €1.759 εκατ., ο δείκτης μόχλευσης στο 45% και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε €3.903 εκατ., αποτυπώνοντας μια ισχυροποιημένη χρηματοοικονομική θέση.

Αύξηση όγκων και μεριδίων στην ελληνική αγορά παρά την οριακή μείωση της εγχώριας κατανάλωσης

Το 2016 η συνολική εγχώρια κατανάλωση (δασμολογημένη και αδασμολόγητη) σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,26%(μείωση της δασμολογημένης κατά 0,81% έναντι αύξησης της αδασμολόγητης κατά 0,91%) και ανήλθε σε 10.424 χιλ. Μ.Τ. έναντι 10.451 χιλ. Μ.Τ. το 2015.

Αντίστοιχα, η Εμπορία του Ομίλου αύξησε τις συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι οποίες ανήλθαν σε 3.538 χιλ. Μ.Τ., όπως επίσης αυξήθηκε και το μερίδιο αγοράς σε όλα τα προϊόντα, αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ 0,3% και 8,1% ανά προϊόν, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 2,4%.

Πρόοδος υπήρξε και στην ανάπτυξη του δικτύου ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων όπου τα πρατήρια με το σήμα EKOκαι BP με τη θετική εικόνα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, διεισδύουν έντονα στην αγορά.

Σημαντικά γεγονότα

Στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγωνισμού, η ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ ως Επιλεγείς Αιτώνγια την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Block 10 που βρίσκεται στην περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου.

Αναφορικά με τη συμφωνία πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ στην εταιρεία SOCAR, δεν κατέληξε σε οριστική συναλλαγή. Ο Όμιλος, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, θα καθορίσει τα επόμενά του βήματα.

Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε από τη ΡΑΕτο Δεκέμβριο 2016, για κατασκευήφωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 40 MW, ο Όμιλος υπέβαλε επιτυχείς προσφορές και για τα 3 έργα με τα οποία συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Η ανάπτυξήτους θα προχωρήσει στους επόμενους μήνες.

Διανομή Μερίσματος

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θετικά αποτελέσματα του 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,20/μετοχή.

Αποτελέσματα Δ΄ Τριμήνου – κύριες εξελίξεις: Ανάκαμψη διεθνών τιμών αργού στο Δ΄ Τρίμηνο

Η απόφαση του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής και εξαγωγών αργού οδήγησε στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού, με την τιμή του Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα $51/bbl, την υψηλότερη από το Γ’ Τρίμηνο του 2015.

Τα αυξημένα προγράμματα συντήρησης διυλιστηρίων στο Δ’ Τρίμηνο επηρέασαν τα ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης προϊόντων, με αποτέλεσμα την ανάκαμψη περιθωρίων των βασικών προϊόντων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης Μεσογείου. Έτσι τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $5,4/bbl, έναντι $4,7/bbl πέρυσι, και τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,5/bbl, έναντι $6,6/bbl πέρυσι. Για το σύνολο του έτους τα δυο βασικά ενδεικτικά περιθώρια κυμάνθηκαν στα $5,0/bbl, μειωμένα κατά $1,5/bbl (-25%) σε σχέση με το 2015.

Αποτελέσματα Δ΄ Τριμήνου

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €215 εκατ., αυξημένα κατά 17%, ενώ τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €82 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 27%. Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης του αποτελέσματος, ήταν η αυξημένη συνεισφορά των διυλιστηρίων του Ομίλου, λόγω λειτουργικών επιδόσεων, και ενισχυμένων διεθνών περιθωρίων διύλισης, αλλά και οι βελτιωμένες επιδόσεις σε Πετροχημικά και Εγχώρια Εμπορία.Το διυλιστήριο Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε προγραμματισμένο σταμάτημα για συντήρηση (fullturnaround), διάρκειας 4 εβδομάδων, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με ασφάλεια, σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Το διυλιστήριο επανήλθε σε πλήρη λειτουργία εντός του Δ’ Τριμήνου, με βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα.

Αναφορικά με τα Δημοσιευμένα αποτελέσματα, ενισχύθηκαν σημαντικά από τα κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €82 εκατ., λόγω της ανάκαμψης των διεθνών τιμών αργού, αλλά και από τη συμφωνία για αποζημίωση της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για τα αρχικά προβλήματαλειτουργίας της μονάδας flexicoker του διυλιστηρίου Ελευσίνας κατά το 2013-2014, με τα Δημοσιευμένα Καθαρά Κέρδη να ανέρχονται στα €145 εκατ.

Ο Όμιλος κατέγραψε για ένα ακόμα Τρίμηνο ισχυρές ταμειακές ροές, με τις λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA – επενδυτικές δαπάνες) να διαμορφώνονται στα €171 εκατ., συνεχίζονταςτην πορεία ισχυροποίησης του ισολογισμού του Ομίλου.

Διύλιση, Εφοδιασμός & Πωλήσεις 

  • Το Δ΄ Τρίμ., τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα €169εκατ.
  • Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα3,7 εκατ. τόνους, επηρεασμένη από τη μειωμένη λειτουργία του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης λόγω συντήρησης, με το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊόντων να ανέρχεται στο 84%
  • Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 2 εκατ. τόνους, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, στο 53% των συνολικών πωλήσεων ύψους 3,8 εκατ. τόνων.

Πετροχημικά

  • Παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων πολυπροπυλενίου, ο κλάδος Πετροχημικών διατήρησε την κερδοφορία του σε υψηλά επίπεδα, με τα κέρδη EBITDA στα €25 εκατ.καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% στις 64 χιλ. τόνους.

Εμπορία

  • Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε €20 εκατ. έναντι €17 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με πέρυσι.
  • Η αύξηση μεριδίων αγοράς στην Εγχώρια Εμπορία ήταν ο κύριος λόγος βελτίωσης της κερδοφορίας με το Συγκρίσιμο EBITDA στα €9 εκατ..
  • Η Διεθνής Εμπορία επηρεάστηκε από τημείωση περιθωρίωνστην αγορά της Βουλγαρίας και της Σερβίας, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεταιστα €11 εκατ..

Συμμετοχές

  • Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών σταενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλουανήλθε στα €15εκατ., λόγωσημαντικής αύξησης ζήτησηςαπό παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. και καιρικών συνθηκών
  • Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €11εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης Δ΄ Τριμήνου/Έτους 2016 

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

€ εκατ. Δ’ Τρίμηνο 2015 Δ’ Τρίμηνο 2016 % Δ   Έτος 2015 Έτος 2016 % Δ
Στοιχεία αποτελεσμάτων    
Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ) 4.070 3.830 -6% 14.258 15.618 10%
Πωλήσεις 1.803 1.873 4% 7.303 6.680 -9%
EBITDA 31 303 444 836 88%
Συγκρίσιμα EBITDA 1 184 215 17%   758 731
Καθαρά Κέρδη -60 145 45 329
Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη 1 65 82 27%   268 265 -1%
Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού              
Απασχολούμενα Κεφάλαια   2.913 3.903 34%
Καθαρός Δανεισμός   1.122 1.759 57%

Σημείωση 1: Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων