Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «Το Πράβι»: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια παραδοσιακών φορεσιών

Πρόσκληση προς τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ»-Οι προϋποθέσεις, τα χαρακτηριστικά των φορεσιών, οι τρόποι πληρωμής και τα κριτήρια αξιολόγησης-Διαβάστε αναλυτικά τη διαδικασία

Ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «ΤΟ ΠΡΑΒΙ», με με Α.Φ.Μ 800119375-Δ.Ο.Υ. Καβάλας που έχει έδρα την Ελευθερούπολη του Δήμου Παγγαίου της ΠΕ Καβάλας, επί της οδού Δ. Δημάδη αρ. 7 Τ.Κ. 64100, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010951248 που εντάσσεται στο Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα», Υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών/συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου-μύλοι, γεφύρια)» του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς όπως καταθέσουν τις προσφορές τους, αφού λάβουν υπόψη τα ακόλουθα:

Αντικείμενο-Τεχνικές προδιαγραφές

Οι φορεσιές που θα προμηθευτεί ο Σύλλογος πρέπει να έχουν κατ΄ ελάχιστο τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Περιγραφή Χαρακτηριστικά Τεμάχια
 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΑΝΔΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
 

Λευκό βαμβακερό πουκάμισο κεντημένο, παντελόνι – πατούρι, γιλέκο, κεντημένο ζωνάρι και σαρίκι

 

12,00

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ

 

Εσωτερικό μακρύ πουκάμισο, φουστάνι τσόχινο αμάνικο, ποδιά κεντημένη, ζώνη και κεφαλοδέσιμο

 

8,00

 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΚΡΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

 

Περιλαμβάνουν: Εσωτερικό μακρύ πουκάμισο, φουστάνι τσόχινο αμάνικο κεντημένο, ποδιά κεντημένη, ζώνη και κεφαλοδέσιμο από το οποίο κρέμονται χάντρες

 

8,00

Προϋπολογισμός

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 14.400,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 3.456,00 ευρώ.

Ενημέρωση-Παραλαβή πρόσκλησης

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διατίθεται στα γραφεία του Μουσικοχορευτικού Συλλόγου ΤΟ ΠΡΑΒΙ στην Ελευθερούπολη επί της οδού Δ. Δημάδη αρ. 7 Τ.Κ. 64100 και περίληψη αυτής θα αναρτηθεί στην σελίδα του Συλλόγου (fb).

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, συνεταιρισμοί κ.α.) που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας.

Περιεχόμενο προσφοράς-Τόπος και χρόνος υποβολής

Η προσφορά υποβάλλεται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την επωνυμία και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του προσφέροντα, καθώς και την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για το έργο: «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΦΟΡΕΣΙΩΝ» ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 0010951248.

Ο κύριος σφραγισμένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει με ποινή αποκλεισμού τα εξής:

α)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α), με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του

προσφέροντα ότι:

  • έχει λάβει γνώση του αντικειμένου και τις ιδιαίτερες συνθήκες του έργου
  • οι εργασίες/προμήθεια εξοπλισμού/παροχή υπηρεσιών θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις περιγραφές του φυσικού αντικειμένου της ενταγμένης πράξης και σύμφωνα με τις οδηγίες του κυρίου του έργου
  • οι ενδεχόμενες αναγκαίες τροποποιήσεις θα εκτελούνται κατόπιν έγκρισης, εφόσον δεν προκαλείται αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης

β) την υπογεγραμμένη οικονομική προσφορά του υποψηφίου η οποία θα περιγράφει αναλυτικά τις προδιαγραφές των προσφερόμενων προϊόντων.

Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής τους. Οι σχετικές προσφορές υποβάλλονται εγγράφως το αργότερο μέχρι 10/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στα γραφεία του Συλλόγου.

Κριτήρια αξιολόγησης και διαδικασία

Η προμήθεια θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – κόστους / τιμής, η οποία θα εκτιμηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων. Το σύνολο των προσφορών που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης διαβιβάζεται και αξιολογείται ως προς τα κριτήρια της πρόσκλησης, από τριμελή Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται και ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους.

Ανάδειξη αναδόχου-Υπογραφή σύμβασης

Η αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των προσφορών εισηγείται την αποδοχή / απόρριψη / αξιολογική κατάταξη των προσφορών, συντάσσοντας πρακτικό στο οποίο αναφέρεται η σειρά κατάταξης όλων των υποψηφίων προσφερόντων/ουσών καθώς και όλοι/ες οι απορριπτόμενοι/ες προσφέροντες/ουσες, προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, το οποίο επικυρώνει την απόφαση για την τελική αποδοχή της προμήθειας. Η Επιτροπή προβαίνει επίσης στην ειδοποίηση του/της προσφέροντος/ουσας για την αποδοχή της προσφοράς του/της και καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Τρόπος πληρωμής

Η παραλαβή του τιμήματος θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ή σε μία δόση σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί με τον προμηθευτή έως την περαίωση της προμήθειας, εκτός αν άλλως συμφωνηθεί. Η οριστική εξόφληση του τιμήματος τελεί υπό την προϋπόθεση προσκόμισης των προβλεπόμενων παραστατικών από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, περιλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων δικαιολογητικών που μπορούν να ζητηθούν από τα αρμόδια πρόσωπα που διενεργούν τον έλεγχο της παράδοσης / παραλαβής και την πληρωμή του προμηθευτή.

Λοιπές πληροφορίες

Εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιονδήποτε λόγο, ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος «ΤΟ ΠΡΑΒΙ» διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει, ακυρώσει, αναβάλει ή αναμορφώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία ή/και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Ο προσφέρων-οικονομικός φορέας σε αυτήν την περίπτωση παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του.