«Βούλιαξε» η επένδυση στο λιμάνι της Καβάλας «Απόστολος Παύλος»

Ο Οργανισμός Λιμένος Καβάλας καταγγέλλει τη σύμβαση εξαιτίας της «μη εκτέλεσης του έργου εντός του ρητώς προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου» και των ληξιπρόθεσμων οφειλών του αναδόχου προς την ΟΛΚ ΑΕ

Ναυάγησε το μεγάλο project το οποίο θα άλλαζε οριστικά την όψη της παράλιας ζώνης της πόλης της Καβάλας, καθώς τερματίστηκε η συμβατικής σχέση της ΟΛΚ ΑΕ με την ανάδοχο εταιρία του έργου «ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΕ», η οποία έλαβε την έγκριση δόμησης, αλλά όχι την άδεια.

Μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας ΑΕ, ο Οργανισμός προχώρησε σε καταγγελία της σύμβασης λόγω «παράβασης των υποχρεώσεων του αναδόχου, η οποία θα έχει ως συνέπεια την κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης».

Αυτό σημαίνει ότι το έργο τελειώνει πριν καν… ξεκινήσει επί της ουσίας, λόγω της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών, καθώς δεν τηρήθηκε το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο, αλλά και του υπόλοιπου οφειλής του ύψους 119.310,99 ευρώ έως και σήμερα, όπως αναφέρει ο Οργανισμός.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, η ΟΛΚ ΑΕ «καταγγέλλει τη σύμβαση, όπως αυτή συνήφθη με την υπ’αριθμ.700/08-06-2012 πράξη παραχώρησης (η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 8322.10/10/12/3-8-2012 πράξη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ΔΟΛΕΛ-ΔΛΥ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου) και το πλήρες περιεχόμενο αυτής, όπως αυτή υπεγράφη από τον κ. Αδάμ Κοσμίδη, Πρόεδρο & Δ/νων Σύμβουλο της Ο.Λ.Κ Α.Ε και τον κ. Σωτήριο Γεωργούλια ως νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας “ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ Α.Ε.”, σύμφωνα με τη σχετική πρόνοια της Διακήρυξης (Όρος 11 γ΄) και τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 686 ΑΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 288 ΑΚ), για σπουδαίο λόγο, ο οποίος έγκειται, αφενός, στη μη εκτέλεση του Έργου εντός του ρητώς προβλεπόμενου συμβατικού χρόνου και, αφετέρου, στις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Αναδόχου προς την Ο.Λ.Κ Α.Ε.».