ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ: Άγονος ο διαγωνισμός για το «Σύστημα Marketing» της Καβάλας

Ανακοίνωση της Διοίκησης της Επιχείρησης με «καρφιά» για όσους κατέθεσαν τις ενστάσεις τους «αναρμοδίως» και με επιφύλαξη για προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 205.000,00 ευρώ.

Η πράξη διακρίνονταν σε 3 δράσεις: Σχέδιο Marketing, Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας, Σχέδιο Branding και κριτήριο κατακύρωσης ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Μέχρι και τη λήξη της διορίας, καμία προσφορά δεν κατατέθηκε αρμοδίως και η Διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ως Αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη λόγω μη υποβολής προσφοράς.

Η Αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και:

  • την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή
  • την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29ή 32 του Ν4412, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών.

Αναφορικά με τις επιστολές που ατύπως διανεμήθηκαν στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και στα τοπικά Μέσα Ενημέρωσης, η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της για όσα συκοφαντικώς δυσφημιστικά αναφέρθηκαν και τονίζει την απορία της για τον λόγο που οι εταιρίες προτίμησαν να απευθυνθούν δημόσια με βαρείς χαρακτηρισμούς αντί να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμά του υποβάλλοντας αρμοδίως ένσταση κατά των όρων του διαγωνισμού».