Ευκαιρίες καριέρας στην Καβάλα: Θέσεις μόνιμης απασχόλησης προσφέρει η Βουγιουκλή ΑΕ

Η εταιρία αναζητά προσωπικό για άμεση πρόσληψη και απασχόληση εντός και εκτός των εγκαταστάσεών της – Διαβάστε πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση και τα προσόντα που απαιτούνται

ΗΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με έδρα την Καβάλα και ιστορία πάνω από 50 έτη. Η δραστηριότητα της εταιρίας περιλαμβάνει την παραγωγή και διάθεση ετοίμου σκυροδέματος, την παραγωγή όλων των ειδών ασφαλτομίγματος, την κατασκευή Τεχνικών Έργων, Δημοσίων, Κοινοτικών, Δημοτικών και Ιδιωτικών, καθώς και την παραγωγή και εμπορεία αδρανών υλικών λατομείου, κοινών και ειδικών χρήσεων.

Η ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗ ΑΕ στεγάζεται σε ιδιόκτητο χώρο 25.000 m2 στη Νέα Καρβάλη Καβάλας και απασχολεί σε μόνιμη βάση εξειδικευμένο προσωπικό 30 και πλέον ατόμων.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής της, η εταιρία αναζητά προσωπικό και προσφέρει τις εξής θέσεις εργασίας:

Προϊστάμενος/η λογιστηρίου (Ref.code CHACC)

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (υπάλληλων λογιστηρίου και εξωτερικών συνεργατών ) με στόχο την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων εντός του προκαθορισμένου χρόνου.
 • Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση Χρηματοοικονομικών καταστάσεων
 • Κατάρτιση αναλύσεων & έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών καθώς και παροχή πάσης φύσεως οικονομικών πληροφοριών
 • Έλεγχος, παρακολούθηση και συνεργασία για την υποβολή των πάσης φύσεως Φορολογικών – Οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας προς Φορείς Δημοσίου
 • Ορθή τήρηση Μητρώου Παγίων και Αποθήκης
 • Καταχώρηση, Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής καταχώρησης εγγραφών, παραστατικών εσόδων/ εξόδων, συμφωνητικών, κρατήσεων, πιστοποιήσεων,
 • Διαχείριση Συμβάσεων
 • Έλεγχος και παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας των υπαλλήλων της εμπορικής διαχείρισης

Βασικές Απαιτήσεις

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση ή σχετικό ρόλο σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ’ κατηγορίας (βιβλία Α.Ε.), εμπειρία στον κατασκευαστικό κλάδο θα συνεκτιμηθεί
 • Πτυχίο Α.Ε.Ι./ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης.
 • Άριστη γνώση Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, Ε.Γ.Λ.Σ., ΦΠΑ ,ΚΦΕ, φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Γνώση σύγχρονων εμπορο-λογιστικών φοροτεχνικών εφαρμογών κατά προτίμηση του “Galaxy” της Singular Logic
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία χρήσης των Microsoft Office (excel-word)
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση.
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Εχεμύθεια, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
 • Θέληση για μάθηση και αυτοβελτίωση

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης
 • Ευκολίες μετακίνησης
 • Προοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Λογιστής ή λογίστρια (Ref.code ACC)

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτος Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού των εφαρμογών MS Office και διαδικτύου
 • Επιθυμητή γνώση του ERP “Galaxy” της Singular Logic
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Επιθυμητή η γνώση της γερμανικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή δεξιότητα
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε προθεσμίες
 • Μεθοδικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα και άριστη συνεργασία
 • Εμπιστευτικότητα
 • Διακριτικότητα

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Μηχανικός Υποστήριξης και Διαχείρισης Έργων (Ref.code OFFENG)

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Καλή γνώση Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων
 • Εμπειρία σε συμμετοχή σε διαγωνισμούς (σύνταξη και υποβολή φακέλου προσφοράς, χρήση ΕΣΗΔΗΣ, ενστάσεις, κλπ)
 • Πολύ καλή γνώση σχετικά με τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΟΠΣ, ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ
 • Άριστος, τεκμηριωμένος γραπτός λόγος.
 • Διαχείριση & σύνταξη ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με Υπηρεσίες
 • Τήρηση Προγράμματος Ποιότητας & Μητρώου Έργου
 • Άριστη γνώση MS Office (με έμφαση στο Excel)
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης (backoffice) συνεργείων κατασκευής

Παρακολούθηση – Ενημέρωση – Αναθεώρηση Εργοληπτικού Πτυχίου ΜΕΕΠ

 • Τακτική-Έκτακτη αναθεώρηση ΜΕΕΠ
 • Ενημερότητα Πτυχίου
 • Έκθεση δραστηριότητας
 • Ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων
 • Πιστοποιητικά Εμπειρίας Έργων

Υποβοήθηση Τμήματος Κατασκευών Δημοσίων Έργων

 • Δικαιολογητικά είσπραξης λογαριασμών
 • Απογραφή – Μεταβολές Οικοδομοτεχνικών έργων σε ΕΦΚΑ
 • Αρχειοθέτηση Συμβάσεων Συμφωνητικών

Σύνταξη προμετρήσεων \ κοστολογήσεων – Παρακολούθηση Έργων

 •  Επικοινωνία, συγκέντρωση και αρχειοθέτηση όλων των προσφορών για κάθε νέο έργο
 • Επικαιροποίηση των προσφορών και κοστολόγηση του κάθε έργου
 • Παρακολούθηση του πραγματικού κόστος ανά φάση έργου
 • Διενέργεια προβλέψεων κόστους και επεξήγηση των διαφορών
 • Επικοινωνία με τους μηχανικούς των έργων για την περιγραφή των μηνιαίων εργασιών
 • Συνεργασία με το τμήμα λογιστηρίου
 • Σύνταξη επιμετρήσεων- πιστοποιήσεων– Λογαριασμών – Α.Π.Ε. – Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε,
 • Βασική γνώση Autocad – ERP ACE\ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ
 • Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Μηχανικού ή άλλο σχετικό με την θέση αντικείμενο σπουδών.
 • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα η προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση
 • Ικανότητα ιεράρχησης προτεραιοτήτων και προγραμματισμού δραστηριοτήτων, οργανωτικότητα, συνέπεια, εχεμύθεια.
 • Γνώση και εμπειρία management reporting θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Παροχές

 • Ικανοποιητικός Μισθός
 • Πλήρης απασχόληση
 • Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Διαρκής εκπαίδευση

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση

Πολιτικός Μηχανικός έργου – Εργοταξιάρχης (Ref.code FENG)

Κύρια καθήκοντα / Αρμοδιότητες

 • Συντονισμός και συστηματική επίβλεψη της ομάδας έργου (εργαζομένων και υπεργολάβων) με στόχο την ολοκλήρωση του εντός του προκαθορισμένου χρόνου και κόστους.
  • Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρείας για την υλοποίηση των έργων με βάση τις ανακύπτουσες ανάγκες
 • Σύνταξη εβδομαδιαίων προγραμμάτων εργασιών
  • Καθημερινή ενημέρωση για την πρόοδο των εργασιών στην διοίκηση της εταιρείας
 • Καθημερινή τήρηση ημερολογίου έργου
 • Υπεύθυνος εργατοτεχνικού προσωπικού
 • Υπεύθυνος τήρησης χρονοδιαγραμμάτων εργασιών έργου
 • Υπεύθυνος ασφάλειας και υγείας
 • Υπεύθυνος εβδομαδιαίων συντάξεων καταστάσεων προσωπικού
 • Άριστη ικανότητα συντονισμού και επικοινωνίας
 • Προετοιμασία αναφορών για την διοίκηση
 • Έλεγχος, αφομοίωση και μεταφορά όλων των σχεδίων & μελετών σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην κατασκευή των έργων
 • Επόπτευση της συμμόρφωσης με τους εφαρμοστέους κώδικες, πρακτικές, κανόνες QA/QC, πρότυπα απόδοσης και προδιαγραφές
 • Οργάνωση προμηθειών και παραγγελίες υλικών
 • Επιμετρήσεις/Πιστοποιήσεις Εργολάβων
 • Διαχείριση Συμβάσεων και διαπραγματεύσεων
 • Υπευθυνότητα, διάθεση για ενεργό απασχόληση σε τεχνικά έργα, έφεση για μάθηση και εφαρμογή διαδικασιών και εργασιών κατασκευής.

Απαραίτητα προσόντα

 • Δίπλωμα Πολιτικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο θα εκτιμηθεί
 • Τουλάχιστον 5-έτη προηγούμενη εμπειρία σε τεχνικά έργα
 • Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office και λογισμικών project management
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
 • Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
 • Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
 • Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας

Πώς θα κάνετε αίτηση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο με βιογραφικό στο e-mail [email protected]

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων, η εταιρία θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας το Ref. Code.