10 υποτροφίες «Φιλομένης Σκούρτση» από το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Ο Άγιος Νέστωρ»

Αφορούν 3 υποτροφίες για τους πρωτοετείς φοιτητές ύψους 1.350 ευρώ η κάθε μία και 7 για προχωρημένων ετών ύψους 1.500 ευρώ – Διαβάστε όλα τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Κυριών Καβάλας «Ο Άγιος Νέστωρ» ανακοινώνει ότι θα δοθούν 10 υποτροφίες «Φιλομένης Σκούρτση» και για το 2022-2023. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. Έντυπο αίτησης υποβολής δικαιολογητικών για τη λήψη υποτροφίας για το 2022-23 (Δίνεται από το Σωματείο).
 2. Οικογενειακό ΚΑΙ προσωπικό αντίγραφο (εφόσον υποβάλλει δική του φορολογική δήλωση, εάν όχι μια Υ. Δήλωση ότι δεν υποβάλει Φ. Δ.): α) της φορολογικής δήλωσης (Ε1) του 2021, β) εκκαθ/κού σημειώματος έτους 2021 και γ) αντίγραφου του Ε9.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Βεβαίωση εγγραφής σε τριτοβάθμιο ίδρυμα της Ελλάδας (όταν πρόκειται για νεοεισαχθέντα φοιτητή εκτός του Διεθνούς Πανεπ/μίου (πρώην ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Καβάλα.
 5. Το επίσημο χαρτί με τις μονάδες που συγκέντρωσε στις πανελλαδικές εξετάσεις.
 6. Οι φοιτητές πρέπει να είναι Καβαλιώτες, να διαμένουν στην Καβάλα και να έχουν τελειώσει Γενικό Λύκειο της Καβάλας. (Απαιτούμενη προϋπόθεση από το καταστατικό του Σωματείου).
 7. Επίσημη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία, με περασμένα όλα τα μαθήματα μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 (όταν πρόκειται για παλιό φοιτητή, εκτός Διεθνούς Πανεπ/μίου (πρώην ΤΕΙ Αν. Μακεδονίας & Θράκης με έδρα την Καβάλα) και μπορεί να υποβληθεί μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2022).
 8. Αν υπάρχει ανεργία των γονέων σχετικές πρόσφατες βεβαιώσεις από τον ΟΑΕΔ.
 9. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του υποψήφιου υποτρόφου και αν είναι ανήλικος ακόμη του γονέα που έχει την επιμέλειά του .
 10. Συμπληρωμένο τον πίνακα με τα ατομικά στοιχεία (Δίνεται από το Σωματείο).
 11. Εάν υπάρχει άλλος φοιτητής στην οικογένεια, επίσημη αναλυτική βαθμολογία.
 12. Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλωθεί ότι: «επιτρέπω στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Σωματείου Κυριών Καβάλας «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ» να λάβουν γνώση όλων των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του αιτήματός μου για τη λήψη της υποτροφίας «ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΣΗ», με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υποψήφιου υποτρόφου από τα ΚΕΠ. Εάν ο πρωτοετής φοιτητής δεν έχει κλείσει τα 18 έτη την ίδια Υπ. Δήλωση πρέπει να συμπληρώσει και ο γονέας που έχει την επιμέλειά του.
 13. Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου θα δηλωθεί ότι: «δεν λαμβάνω ή δεν θα λάβω ταυτόχρονα άλλη υποτροφία από τοπικό φορέα ή πανελλαδικό (π.χ. το ΙΚΥ)», με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υποψήφιου υποτρόφου από τα ΚΕΠ. Εάν ο πρωτοετής φοιτητής δεν έχει κλείσει τα 18 έτη την ίδια Υπ. Δήλωση πρέπει να συμπληρώσει και ο γονέας που έχει την επιμέλειά του».
 14. Φωτοτυπία της σελίδας με το ΙΒΑΝ λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς με μοναδικό όνομα το όνομα του υποψηφίου. (Αυτό κατατίθεται μετά την αξιολόγηση και πριν τη λήψη της υποτροφίας).
 15. Μισθωτήριο συμβόλαιο εάν νοικιάζει (με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ότι θα βρίσκεται στον τόπο των σπουδών του) ή επίσημη βεβαίωση της φοιτητικής εστίας ότι του έχει παραχωρηθεί δωμάτιο.
 16. Όλα τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέσα σε φάκελο (οι νεοεισαχθέντες μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και στη συνέχεια θα πρέπει σταλεί και η επίσημη βεβαίωση εγγραφής στη σχολή για να είναι πλήρης ο φάκελος κατά την αξιολόγηση).

Για τους πρωτοετείς είναι 3 οι υποτροφίες και είναι ύψους 1.350 ευρώ η κάθε μία. Για τους προχωρημένων ετών είναι ύψους 1.500 Ε

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα παραδοθεί στην Πρόεδρο και επισημαίνεται ότι θα είναι ολοκληρωμένος (για τους νέους φοιτητές) με την προσκόμιση της επίσημης εγγραφής.

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων είναι μέχρι την 27/9/22.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με την Πρόεδρο Νίκη Ανέστη στο τηλ. 6947937107.