Οι δικηγόροι της Καβάλας απέχουν από τις διαδικασίες πλειστηριασμών ευάλωτων δανειοληπτών

Ο Δικηγορικός Σύλλογος επικύρωσε την απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για την προστασία των ευάλωτων οφειλετών και ειδικότερα της πρώτης κατοικίας τους

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας επικύρωσε την από 9-6-2021 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος περί προστασίας των ευάλωτων οφειλετών, και δη της πρώτης κατοικίας τους, στο πλαίσιο της διευθέτησης των οφειλών τους και της παροχής δεύτερης ευκαιρίας εν όψει εφαρμογής των ρυθμίσεων του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα που θα επιφέρουν σειρά πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας τη στιγμή που δεν έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες εφαρμοστικές του νόμου υπουργικές αποφάσεις, αλλά κυρίως, δεν έχει συσταθεί «Ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», με αποτέλεσμα να μην υπάρχει λυσιτελής προστασία κυρίως των ευάλωτων νοικοκυριών.

Για τους λόγους αυτούς, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας αποφάσισε:
– Την από 18.6.2021 έως και 31.7.2021 αποχή των Δικηγόρων – μελών του από την διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών με εντολείς τράπεζες ή εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και ειδικότερα:
Α) Την αποχή από τη λήψη απογράφου εκτελεστών τίτλων. Ειδικά στην περίπτωση διαταγών πληρωμής επιτρέπεται μόνο η λήψη αντιγράφου αυτής και όχι απογράφου, προκειμένου και μόνο να τηρηθεί  η  προθεσμία του άρθρου 630ΑΚΠολΔ.
Β) Την αποχή  από τη σύνταξη, υπογραφή  και κοινοποίηση επιταγής (άρθ.924 ΚΠολΔ) που αποτελεί την 1η πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής  βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρ.. 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων).
Γ) Την αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθ.927 ΚΠολΔ).

  • Διευκρινίζεται ότι οι αντίστοιχες πράξεις εκτέλεσης για διαδικασίες εκτός του Ν.4738/20 θα πραγματοποιούνται κανονικά