Πριγκιπική επίσκεψη στα μνημεία των τάφων των γονέων του Μεχμέτ Αλή του Καβαλιώτη

Απόγονοι του ιδρυτή της Αιγυπτιακής Δυναστείας στην Καβάλα, το 1932


||  Ιστορικά και άλλα σημειώματα  ||


 

Του Ζήση Α. Βαπορίδη

 


1/7/1932. Εφημερίδα Κῆρυξ

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΞΕΝΟΙ ΜΑΣ
Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΠΡΙΓΚΗΠΟΣ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΦΟΥΑΤ

Ἡ ἀπρόοπτος καὶ ἀνεπίσημος κατάπλους εἰς τὸν λιμένα μας τῆς ἐκτάκτου πολυτελείας θαλαμηγοῦ «Νάζ – Πέρουερ» δὲν ἐπρόκειτο ν’ ἀφίσῃ ἀσυγκίνητους τοὺς συμπολίτας μας.

Ἡ ἰνκόγνιτο ἐπίσκεψις τῆς πόλεως μας τῶν ἀπογόνων τοῦ Ἱδρυτοῦ τῆς Αἰγυπτιακῆς Δυναστείας Καβαλλιώτου Μωχαμέτ Ἂλη ἒλαβεν ἐπίσημον χαρακτῆρα λόγῳ τῶν αὐθορμήτων ἐκδηλώσεων πολυπληθῶν συμπολιτῶν ὑπὲρ αὐτῶν κατὰ τὴν ἀποβίβασίν των διὰ τὸ προσκύνημα τῶν ἐνταῦθα τάφων τῆς οἰκογενείας τοῡ Μωχαμέτ Ἂλη.

Οἱ Μεγάλοι ξένοι ἒμειναν κατάπληκτοι πρὸ τῶν αὐθορμήτων ὑπὲρ αὐτῶν ἐκδηλώσεων τῶν συμπολιτῶν ἐκφράσαντες τὰς θερμὰς των εὐχαριστίας καὶ τὸν ἐνθουσιασμὸν των διὰ τὰ αἰσθήματα τῶν Καβαλλιωτῶν.

* * *

Ἡ πολυτελεστάτη θαλαμηγὸς ἀπὸ τῶν πρωϊνῶν ὡρῶν τῆς χθὲς ἐγένετο άντικείμενον περιεργείας ἐκ πλείστων συμπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐπιβαίνοντες βενζινοκινήτων λέμβων ἐπισκέπτοντο ταύτην καὶ ἐθαύμαζαν τὴν μεγαλοπρέπειάν της. Τὸ γεγονὸς ὃτι οἱ μεγάλοι ξένοι θὰ ἐξήρχοντο πρὸς ἐπίσκεψιν τῆς οἰκίας τοῦ Μεχμέτ Ἀλῆ καὶ τῶν λοιπῶν μνημείων τῶν προγόνων των ἒδωκε ἀφορμὴν εἰς τὸν Δῆμον καὶ τὴν Λιμενικὴν Ἀρχὴν νὰ ἐργασθοῦν πυρετωδὼς ἳνα ἡ πλατεῖα Δόξης καὶ ὁλόκληρος ἡ ἒκτασις τῆς διανυχθείσης ὁδοῦ Ζαλόγγου […] ἀστράψουν ἀπὸ καθαριότητα. Ἡ πυροσβεστική ὑπηρεσία εὑρίσκετο ἐπὶ ποδός. Καὶ πράγματι πρὸς στιγμὴν τὸ τμῆμα τῆς πόλεως δι’ οὗ θὰ διήρχοντο οἱ ξένοι παρουσιάσθη εἰς τὰ ὂμματα τούτων εὐπρεπές. Τήν 10ην π.μ. ἡ βενζινάκατος τῆς θαλαμηγοῦ «Νάζ Πέρουερ» ἐπλεύρισεν εἰς τήν προκυμαίαν τῆς πλατείας Δόξης. Ταύτης ἐπέβενεν ὁ Πρίγκης Γιουσοῦφ Κεμάλ, πρῶτος ἐξάδελφος τῆς Α.Μ. τοῦ βασιλέως τῆς Αἰγύπτου Φουάτ τοῦ Α΄ καί ἰδιοκτήτης τῆς θαλαμηγοῦ, ἓνας ὑψηλόσωμος μεσῆλιξ μὲ ἐκφραστικὴν φυσιογνωμίαν, ἡ χήρα Σουλτάνα Μελέκ, σύζυγος τοῦ ἀποθανόντος Χουσεΐν Κιαμήλ Πασᾶ […] οἱ πρίγκηπες Σεμιάχ [Σεμιχά] καί Ἀβδούλ Μονεΐμ, τρεῖς ἓτεραι Κυρίαι, ἀποτελοῦσαι μέλη τῆς Βασιλικῆς ἀκολουθείας, καὶ ὁ ὑπασπιστής τοῦ Πρίγκηπος, Ἀλῆ Σερίφ, ἓνας εὐγενέστατος κύριος, γνώστης κάλλιστος τῆς Τουρκικῆς. Εἰς τήν προκυμαίαν ὑπεδέχθη τοὺς ἐπισήμους ξένους ὁ ἐνταῦθα ἀντιπρόσωπος τῶν Αἰγυπτιακῶν κτημάτων Χουσεΐν Φεχμῆ βέης. Κατὰ τὴν ἀποβίβασίν των ἡ Σουλτάνα ἐχαιρέτησε τὸ συγκεντρωμένο πλῆθος διά πλήρους χάριτος «τεμενὰ».

Φωτογραφίες και σχόλιο από e-mail της κυρίας Σαμιχά Χιλμή προς την κ. Άννα Μισιριάν (για το βιβλίο μου)

«Ο Πρίγκιπας Αμπντέλ Μονεήμ (ο παππούς μου, γιος του Χεβίδη Αμπάς Χιλμή). Η πριγκίπισσα Σεμιχά (κόρη του Σουλτάνου Χουσεΐν). Η Σουλτάνα Μελέκ (χήρα του Σουλτάνου Χουσεΐν) και ο πρίγκιπας Γιουσούφ Κεμάλ». [Prince Mohamed Abdel Moneim (my grandfather and son of Khedive Abbas Ηilmi II), Princess Semiha Hussein (daughter of Sultan Hussein), Sultanah Melek (wife of Sultan Hussein). Prince Yousouf Kemal. Υπoγραφή: Sαmiha Hilmi.]

Η κ. Samiha Hilmi ήταν κόρη του Abbas III.

Ο Abdel Moneim διετέλεσε αντιβασιλιάς στον θρόνο της Αιγύπτου,
μετά την επανάσταση του Μ. Ναγκίμ, για μικρό διάστημα,
από τις 26/7/1952 μέχρι την κατάργηση της μοναρχίας,
στις 18/5/1953,
και την ίδρυση της δημοκρατίας.