Η διαδικασία αποστολής γενετικού υλικού για όσους δεν επιθυμούν να στειρώσουν το ζώο τους. Πότε ξεκινάει

Ενημέρωση για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εργαστήριου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς-Η εκκίνηση της προθεσμίας επιβολής διοικητικών κυρώσεων και τα... χαράτσια

Στην αναλυτική ενημέρωση για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εργαστήριου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) προχώρησε το Υπουργείο Εσωτερικών (Ειδική Γραμματεία για την προστασία ζώων συντροφιάς-Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Διεύθυνση Οργάνωσης και λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς), ενώ έδωσε διευκρινίσεις και για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Η ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών-Ειδική Γραμματεία για την προστασία ζώων συντροφιάς

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 424/21-12-2023 διαπιστωτική πράξη του προέδρου του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, κ. Λουκά Παπαδήμου, ανακοινώθηκε η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Εργαστήριου Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ).

Η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για την αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου συντροφιάς στο ΕΦΑΓΥΖΣ από ιδιοκτήτη σκύλου ή γάτας που δεν επιθυμεί να στειρώσει το ζώο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται στην υπ΄αριθμ. 31932/10-04-2023 (B΄2572/23) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με ΑΔΑ: 9ΕΩΧ46ΜΤΛ6-Κ50 (συν.2).

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4830/2021(Α΄169), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, «Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για
στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA), σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 9, εκκινεί μετά την παρέλευση ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΑΓΥΖΣ κατά το άρθρο 13.….».

Ως εκ τούτου, η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του (DNA) εκκινεί στις 21 Ιανουαρίου 2024.

Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4830/2021 «Για τη λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη υποβάλλεται εφάπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό παράβολο ύψους εκατό τριάντα πέντε (135) ευρώ για κάθε ζώο συντροφιάς.

Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο δεκαπέντε (15) ευρώ για τη λήψη του γενετικού υλικού και επιπλέον τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δέκα (10) ευρώ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου της παρούσας.»

Το απαιτούμενο ηλεκτρονικό παράβολο, εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.gsis.gr, e-Παράβολο, Είσοδος με προσωπικούς κωδικούς TAXISnet, Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου, Φορέας Δημοσίου (Υπουργείο Εσωτερικών), Κατηγορία Παραβόλου (Ζώα Συντροφιάς), Τύπος Παραβόλου [(4745) Λήψη γενετικού υλικού ζώων συντροφιάς για το ΕΦΑΓΥΖΣ] ή Αναζήτηση με κωδικό τύπου, πληκτρολογώντας τον τετραψήφιο κωδικό «4745».

Τέλος, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4830/2021, τα όργανα ελέγχου και βεβαίωσης παραβάσεων της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4830/2021, καθώς και οι δικαστικές αρχές, μπορούν να αιτηθούν από το Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ΕΦΑΓΥΖΣ) την ταυτοποίηση γεννητόρων μη σημασμένων ζώων συντροφιάς, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί, κακοποιηθεί, εντοπίζονται νεκρά ή όποτε άλλοτε κριθεί απαραίτητο, ιδίως για τον εντοπισμό παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας.

Για τα όργανα ελέγχου, η διαδικασία λήψης και αποστολής γενετικού υλικού στο ΕΦΑΓΥΖΣ υλοποιείται δωρεάν στα κτηνιατρεία των Δήμων ή στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους των Δήμων, των διαδημοτικών κέντρων και των κτηνιατρικών υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας ή σε συμβεβλημένους με τον Δήμο παρέχοντες κτηνιατρικές υπηρεσίες, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης, χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].