Για 40 χρόνια στην Egnatia Aviation το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα!

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού και εγκρίθηκε από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Σημαντική ημέρα για την Egnatia Aviation αλλά και την Καβάλα γενικότερα, η Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, μιας και τότε αναρτήθηκε στη Διαύγεια η συμφωνία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την εταιρία που είναι από τις μεγαλύτερες σχολές εκπαίδευσης πιλότων στην Ευρώπη!

Ύστερα πολλές καθυστερήσεις και παλινωδίες η διαγωνιστική διαδικασία για τη μίσθωση του παλαιού στρατιωτικού αεροδρομίου του Αμυγδαλεώνα ολοκληρώθηκε και πλέον αυτό θα παραχωρηθεί για διάστημα 40 ετών στη σχολή για να αναπτύξει όλες τις δραστηριότητες της, που πλέον δε θα είναι μόνο η σχολή πιλότων. Σύμφωνα με την ανάρτηση που έγινε στη Διαύγεια, το μηνιαίο μίσθωμα προς το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας θα είναι 15 χιλιάδες ευρώ για τα πρώτα 5 χρόνια και στη συνέχεια σ’ αυτό θα προστίθεται η αύξηση του τιμάριθμου.

Επίσης η Εταιρία δε θα καταβάλει μισθώματα για τα 2 πρώτα χρόνια, διάστημα στο οποίο θα γίνουν οι πρώτες επενδύσεις στο χώρο αλλά και θα απαιτηθεί να εκδοθούν οι απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Ακολουθεί η απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που υπογράφεται από τον Υπουργό Νίκο Παναγιωτόπουλο

ΑΠΟΦΑΣΗ

«Έγκριση υπ’ Αριθμ. 23/24-11-2021 Απόφασης του ΔΣ/ΜΤΑ (Εκμίσθωση Εκτάσεων Ελεύθερων Χώρων του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 23/24-11-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (ΔΣ/ΜΤΑ), κατά το μέρος που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού εκμίσθωσης έκτασης Α’ συνολικού εμβαδού 79.731 τ.μ., έκτασης Β’ συνολικού εμβαδού 58.408 τ.μ. και όλων των χώρων εντός του Α/Δ Αμυγδαλεώνα Καβάλας (ΟΣΕΑΑΥ, υποδομές κλπ), οι οποίοι χρησιμοποιούνταν από προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.), πλην όμως αυτών που είναι ήδη εκμισθωμένοι ή παραχωρημένοι από τον εκμισθωτή (Μ.Τ.Α.) σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για χρονικό διάστημα 40 (σαράντα) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτα 5 (πέντε) έτη ποσού 15.000,00€ (δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ) αναπροσαρμοζόμενο μετά την παρέλευση της πρώτης πενταετίας και για κάθε πενταετία (ήτοι 5ου – 10ου, 11ου – 15ου, 16ου – 20ου, 21ου – 25ου, 26ου – 30ου, 31ου – 35ου και 36ου – 40ου έτους μίσθωσης) κατά ποσοστό ίσο με το συνολικό άθροισμα της αύξησης του επίσημου τιμαρίθμου κάθε έτους της προηγούμενης πενταετίας, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), προσαυξημένο κατά ποσοστό 5%, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «EGNATIA AVIATION ΑΕΡΟΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτό τίτλο «Egnatia Aviation ΕΠΕ» με ΑΦΜ 999196674/Δ.Ο.Υ. Καβάλας που κατέθεσε αποδεκτή προσφορά.

Για τη χρονική περίοδο των πρώτων δύο (2) ετών και μόνο από την υπογραφή της οικείας Σύμβασης, δεν θα καταβληθεί μίσθωμα υπέρ του ΜΤΑ (εκμισθωτής), λόγω της αναμονής για τη χορήγηση της σχετικής «αδειοδότησης» για τις δραστηριότητες που η μισθώτρια εταιρία πρόκειται να αναπτύξει στο μίσθιο και λόγω των δαπανών και των εργασιών ανέγερσης, ανοικοδόμησης, ανακαίνισης, αναμόρφωσης και εξωραϊσμού που θα πραγματοποιηθούν στο μίσθιο, όπως αυτές προβλέπονται, περιγράφονται και αναφέρονται στην υποβληθείσα και κατατεθείσα, από τη μισθώτρια εταιρεία προς τον εκμισθωτή Τεχνικής Περιγραφής Προτεινόμενων Έργων – Ανάλυσης Κόστους – Χρονοδιάγραμμα Επένδυσης κατά τη διενέργεια του Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης 18/29- 07-2021/ΜΤΑ. 3

Εξουσιοδοτούμε τον Γενικό Διευθυντή του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας για την υπογραφή της σύμβασης και όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την υλοποίησή της, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»