Η Κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τη φωνή των νέων

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με το Πρόγραμμα «Μαθητείας» εν μέσω της υγειονομικής κρίσης


 

Του Δημήτρη Κωνσταντινίδη

 


Μαθητεία, ένα πρόγραμμα που δίνει σε έναν μαθητή εμπειρία 9 μηνών, ασφαλιστικές εισφορές, αλλά ακόμη και πτυχίο ΙΕΚ σε απολυτήριες εξετάσεις στο τέλος. Αυτό το διάστημα της αναστολής εργασίας οι μαθητές που είναι στο πρόγραμμα μαθητείας μεταλυκειακού έτους ΕΠΑ.Λ δεν λαμβάνουν τις μισθοδοσίες τους έστω από το ΕΣΠΑ ως μορφή έκτακτης ενίσχυσης.

Ερωτήματα μαθητών: Τι γίνετε με το «Εργάνη»; Τι γίνετε με το πρόγραμμα; Θα πληρωθούμε; Γιατί δεν μας πληρώνουν μέρος του προγράμματός μας; Κάποια υπηρεσία Νέων γιατί δεν λέει κάτι; Υπάρχει κάποιος αρμόδιος στο Δημόσιο; Υπάρχει πρόεδρος για τους νέους ή για μαθητές;

Ο Νόμος των μαθητειών είναι ΦΕΚ 3459/2019, και ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει εκπαίδευση σε μαθητές των σχολών ΕΠΑ.Λ με σκοπό να εξειδικευτούν πάνω στον τομέα του πτυχίου τους και μετά το πέρας των 9 μηνών, να προχωρίσουν σε εξετάσεις ΙΕΚ και να λάβουν την πιστοποίηση επιπέδου 5.

Τα αρμόδια υπουργεία είναι τα Ανάπτυξης, Παιδείας και Εργασίας.

Στο πρόγραμμα των μαθητειών υπάρχει ένα είδος μισθοδοσιών που θα πρέπει να δικαιολογηθούν στο υπουργείο, με σκοπό την λήψη του υπόλοιπου της μισθοδοσίας τους.

Τις τελευταίες 20 ημέρες είμαι ενεργός και στέλνω μηνύματα σε βουλευτές της πόλης μας, αλλά ακόμη και σε αρμόδια γραφεία των υπουργείων για να λάβω μια απάντηση και η μόνη απάντηση που έλαβα ήταν ότι τα παιδιά δεν δικαιούνται κάποια έκτακτη ενίσχυση.

Καταλαβαίνω ότι είναι εκπαιδευτική η σύμβαση που εκδίδουν από το εργάνη στο πρόγραμμα αυτό, όμως όπως είπα είναι μέσω του εργάνη, και τα παιδιά εργάζονται σε εργοδότες γύρο στις 7-8 ώρες, οπότε έχουν εργασιακά δικαιώματα και τα παιδιά.

Όμως ένα από τα άρθρα του Νόμου της μαθητείας ορίζει το εξής: «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», το οποίο πραγματοποιείται σε φορείς του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) δημόσιου τομέα, σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρηση, που καλείται εφεξής «εργοδότης», σε αντικείμενα αντίστοιχα των ειδικοτήτων που προκηρύσσονται, συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, εξαιρουμένων των ημερών επίσημης αργίας, ο μαθητευόμενος πρέπει να κάνει χρήση της κανονικής του άδειας (12 εργάσιμες ημέρες).

Αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και δεν επαρκούν οι κανονικές ημέρες άδειας του μαθητευόμενου προς κάλυψη του διαστήματος αυτού, το Πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση 156 ημερών συμπεριλαμβανομένων των ημερών κανονικής άδειας και των ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας.

Ο μαθητευόμενος δεν μπορεί να λάβει κανονική άδεια σε ημέρες επίσημης αργίας. Οι ημέρες επίσημης αργίας δεν συνυπολογίζονται στις 156 ημέρες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Η ρύθμιση ζητημάτων εκπαιδευτικού έργου ορίζεται στη με αριθμό Φ9/137984/ΓΓ4/6.9.2019 (Β΄ 3459) απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων “Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας” των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει. Στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» απασχολείται εκπαιδευτικό προσωπικό της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια όπως ορίζεται στο ν. 4547/2018 (άρθρο 87, παρ. 2).

Το Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας που εφαρμόζεται στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας», δύναται να προσαρμόζεται μερικώς σε τοπικές ανάγκες / ιδιαιτερότητες συμπεριλαμβάνοντας πρόσθετες μαθησιακές ενότητες / δραστηριότητες στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.

Σε αυτό το άρθρο διαβάσαμε καθαρά τα δικαιώματα των μαθητών, βάση νομοθετικού πλαισίου, για τις ώρες τις μέρες ακόμη και το ενδεχόμενο (σαν αυτό που ζούμε τώρα) με το αν ο εργοδότης παραμείνει κλειστός.

Ξέρω και νομίζω και εσείς καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για συμβάσεις μαθητών, όμως αυτές οι συμβάσεις έχουν, εργασιακό χαρακτήρα γίνονται μεταξύ τριών προσώπων ΜΑΘΗΤΗ, ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΕΡΓΟΔΟΤΗ ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, και εκδίδονται μέσα από το εργάνη, οι εργοδότες πληρώνουν ναι μεν ασφαλιστικές εισφορές μαθητή όμως κανονικές, όχι το 50% που ορίζεται σε μια κανονική πρακτική άσκηση.

Άρα οι μαθητές έχουν δικαίωμα να λάβουν, μισθοδοσίες, άδειες, δωρόσημα, και το μισό του ΕΣΠΑ που τους αναλογεί.

Τι γίνεται με το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα μετά την αναστολή των εργοδοτών είναι σε παύση (όμως εδώ υπάρχει μια σύμβαση μια σχέση εργασίας που είναι μέσα στο εργάνη, καταχωρημένη, άρα βάση εργατικού δικαίου που ρώτησα και έμαθα από Εργατολόγο δικηγόρο, κανονικά οι μαθητές πρέπει να λάβουν κάποιο βοήθημα ή ακόμη και μέρος των μισθοδοσιών τους από το ΕΣΠΑ )δεν είναι δικαιούχοι των 800€ γιατί δεν έχουν κανονική σχέση εργασίας, εγώ με 7-8 ώρες εργασίας σε έναν χώρο με δικαιώματα που δεν λαμβάνονται υπόψιν, πιστεύω ότι και το έκαστο αυτό πρόγραμμα δεν είναι σωστά δομημένο, και πως αφού είσαι στο εργάνη πρέπει να δοθεί και στους μαθητές κάποιο έκτακτο βοήθημα, ή δημιουργόντας το τμήμα τους ως ένα e-learning με σκοπό την λήψη μισθοδοσίας τους σαν ένα voucher για να μην χάσουν χρονιά ή απλά ως ένα έκτακτο επίδομα-βοήθημα για τους νέους που είναι σε προγράμματα τέτοια μαθητείας.

Τα χρόνια είναι δύσκολα για όλους, μακροχρόνια ανέργους, πρακτικάριους ΙΕΚ αλλά ακόμη και για τους μαθητές των μαθητειών που λαμβάνουν, μισθούς για 7-8 ώρες λίγο παραπάνω από 300€ δηλαδή είναι σε πλαίσια πλήρης απασχόλησης που κανονικά ορίζεται το μικτό 650€.

Μετά 20 ημέρες έρευνας, ελπίζω να δοθεί μια λύση, στο πρόβλημα που αυτό το διάστημα περνάνε οι μαθητές της χώρας, που χωρίς σωστή μαθητεία δεν υπάρχει μέλλον, για μια σωστή πρακτική παιδείας.


Ο Δημήτρης Κωνσταντινίδης είναι Προγραμματιστής Εφαρμογών & Sr. Web Developer